Parlamentsfråga - O-000073/2016Parlamentsfråga
O-000073/2016

  Icke-tariffära hinder för livsmedelsexportörer på EU:s inre marknad

  Fråga för muntligt besvarande O-000073/2016
  till kommissionen
  Artikel 128 i arbetsordningen
  Czesław Adam Siekierski, för utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

  Förfarande : 2016/2681(RSP)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  O-000073/2016
  Ingivna texter :
  O-000073/2016 (B8-0707/2016)
  Omröstningar :
  Antagna texter :

  Det blir allt vanligare att medlemsstater inför icke-tariffära hinder för livsmedelsexportörer på den inre marknaden. Dessa åtgärder står i strid med EU-rätten och går emot en av de fyra grundläggande friheter som EU bygger på, nämligen den fria rörligheten för varor (artikel 3, artikel 28 och artikel 49 i EUF-fördraget).

  Samtidigt som åtgärderna är diskriminerande påverkar de konkurrenskraften för importerade livsmedel på EU:s inre marknad (artikel 101 och artikel 102 i EUF-fördraget) på ett sätt som kan få negativa konsekvenser för EU:s ekonomi och bidra till en minskning av handeln med livsmedelsprodukter över gränserna på den inre marknaden. Konsekvenserna kan också bli negativa för små och medelstora företag på den inre marknaden.

  1. Vilka rättsliga åtgärder avser kommissionen att vidta mot medlemsstater som tillämpar diskriminerande metoder mot livsmedelsexportörer i EU?

  2. Har kommissionen analyserat de problem som nämns ovan, och kommer den att överväga att införa EU-bestämmelser som förbjuder metoder som påverkar livsmedelsimporten, i syfte att garantera att EU:s inre marknad fungerar på ett korrekt, rättvist och transparent sätt för livsmedelsproducenter och livsmedelshandeln?

  3. Kommer kommissionen, inom ramen för den inremarknadsstrategi som kommissionen antog i oktober 2015,

  a) att överväga att föreslå kraftfulla åtgärder som skulle begränsa medlemsstaters tillämpning av protektionistiska åtgärder och metoder på den inre marknaden?

  b) att undersöka möjligheten att införa EU-bestämmelser som förbjuder sådana metoder när det gäller livsmedelsimport, i syfte att garantera att EU:s inre marknad fungerar på ett korrekt, rättvist och transparent sätt för livsmedelsproducenter och livsmedelshandeln, och när har den för avsikt att göra det?