Parlementaire vragen
PDF 8kWORD 17k
3 mei 2016
O-000077/2016
Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000077/2016
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Esteban González Pons, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Brice Hortefeux, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Axel Voss, Anna Maria Corazza Bildt, namens de PPE-Fractie

 Betreft: De interoperabiliteit van informatiesystemen en de interconnectiviteit van alle EU-databanken met het oog op de bestrijding van zware criminaliteit en terrorisme

De onderzoeken die na de aanslagen van Parijs van 13 november 2015 en na de aanslagen van Brussel van 22 maart 2016 zijn uitgevoerd, hebben uitgewezen dat het bevorderen van de uitwisseling van efficiënte en nuttige informatie, zowel tussen de rechtshandhavingsautoriteiten van de lidstaten als met en tussen EU-agentschappen, een van de belangrijkste factoren is om terrorisme en georganiseerde misdaad op doeltreffende en duurzame wijze te kunnen bestrijden. Hoewel er tal van EU-databanken zijn, blijkt dat de uitwisseling van cruciale informatie die aanslagen zou kunnen helpen voorkomen of voortvluchtige terroristen zou kunnen helpen opsporen, ernstig wordt belemmerd door de gebrekkige interoperabiliteit van de systemen, de concurrentie tussen kanalen en de barrières voor volledige toegang tot deze databanken.

Om deze uitdaging het hoofd te bieden is het daarom noodzakelijk om de volledige interoperabiliteit van de informatiesystemen te waarborgen, met inbegrip van SIS II, VIS, Eurodac, Prüm, Ecris en iARMS, en ervoor te zorgen dat deze databanken op systematische wijze worden gekoppeld en toegankelijk worden gemaakt voor alle politiediensten, rechtshandhavingsinstanties, inlichtingendiensten, rechterlijke instanties en relevante EU-agentschappen (Europol, Frontex, Eurojust).

1. Zou de Commissie in het licht van haar mededeling aan het Europees Parlement en de Raad over krachtigere en slimmere informatiesystemen voor grenzen en veiligheid kunnen aangeven welke dringende initiatieven zij zal nemen om de interoperabiliteit van de bestaande informatiesystemen te waarborgen, en kenbaar kunnen maken of ze een wetgevingsvoorstel overweegt om de volledige interconnectiviteit van de informatiesystemen en de toegankelijkheid van deze databanken te waarborgen?

2. Zou de Commissie, aangezien zij in bovenstaande mededeling heeft aangekondigd met EU-agentschappen, nationale deskundigen en betrokken institutionele belanghebbenden een deskundigengroep inzake informatiesystemen en interoperabiliteit op hoog niveau te zullen oprichten, kunnen aangeven op welke manier het Parlement zal worden geïnformeerd over de conclusies van deze deskundigengroep?

3. Zou de Commissie, aangezien zij in 2013 een onderzoek naar de uitwisseling van politiedatabanken (het Europees Indexsysteem van politiegegevens (Epris)(1) / de automatisering van het proces van gegevensuitwisseling (ADEP-project)) heeft gepresenteerd, kunnen meedelen of zij voornemens is dit project verder uit te bouwen?

(1) Het Europees Indexsysteem van politiegegevens (Epris) zou de rechtshandhavingsinstanties van de lidstaten in staat stellen nationale databanken rechtstreeks te raadplegen, zodat ze, zonder daadwerkelijk toegang te krijgen tot de informatie in het register, kunnen nagaan of bepaalde personen erin terug te vinden zijn.

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Juridische mededeling - Privacybeleid