Parlamendi esitatud küsimus - O-000079/2016Parlamendi esitatud küsimus
O-000079/2016

  Määrus Euroopa Liidu avatud, tõhusa ja sõltumatu halduse kohta

  Suuliselt vastatav küsimus O-000079/2016
  komisjonile
  Kodukorra artikkel 128
  Pavel Svoboda, Heidi Hautala, Õiguskomisjoni nimel

  Menetlus : 2016/2610(RSP)
  Menetluse etapid istungitel
  Dokumendi valik :  
  O-000079/2016
  Esitatud tekstid :
  O-000079/2016 (B8-0705/2016)
  Hääletused :
  Vastuvõetud tekstid :

  Euroopa Parlament palus oma 15. jaanuari 2013. aasta resolutsioonis ELi toimimise lepingu artiklist 225 lähtuvalt võtta ELi toimimise lepingu artikli 298 alusel vastu määrus Euroopa Liidu avatud, tõhusa ja sõltumatu halduse kohta. Kuigi resolutsiooni ettepanek võeti täiskogus vastu valdava enamuse toetusel (572 poolt-, 16 vastuhäält ja 12 erapooletut), ei järgnenud parlamendi taotlusele komisjoni ettepanekut. Eesmärgiga näidata, et selline määrus oleks nii kasulik kui ka teostatav, moodustas õiguskomisjon seetõttu uue töörühma, kes koostas määruse teksti konkreetse soovituse, mille õiguskomisjon on heaks kiitnud ning mis on lisatud käesoleva küsimusega kaasnevale resolutsioonile. Selle määruse eelnõu eesmärk ei ole mitte ELi kehtivate õigusaktide asendamine, vaid olemasolevate lünkade täitmine ning kehtivate eeskirjade selgem ja sidusam tõlgendamine kodanike ja ettevõtete ning haldusasutuste ja nende töötajate hüvanguks.

  Kas komisjon on analüüsinud seda määruse teksti soovitust, et tal oleks võimalik vastata küsimustele selle sisu kohta? Millistel põhjustel ei ole komisjon soovitatava määruse kohta ettepanekut esitanud ning millal ta kavatseb selle ettepaneku esitada?