Parlamendi esitatud küsimused
PDF 98kWORD 19k
24. mai 2016
O-000080/2016
Suuliselt vastatav küsimus O-000080/2016
komisjonile
Kodukorra artikkel 128
Gilles Pargneaux, Miriam Dalli, Hugues Bayet, Anna Elżbieta Fotyga, Younous Omarjee, Michèle Rivasi, Sylvie Guillaume, Michela Giuffrida, Miroslav Poche, Piernicola Pedicini, Nessa Childers, Tokia Saïfi, Angélique Delahaye, Maurice Ponga, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Charles Goerens, Bernd Lange, Nathalie Griesbeck, Ana Gomes, Julie Ward, Marielle de Sarnez, Merja Kyllönen, Alain Cadec, Robert Rochefort, Yannick Jadot, Demetris Papadakis, Derek Vaughan, Santiago Fisas Ayxelà, Fabio Massimo Castaldo, Hannu Takkula, Dario Tamburrano, Claude Turmes, Guillaume Balas, Paavo Väyrynen, Mariya Gabriel, Dominique Riquet, Matthias Groote, Brando Benifei, Michel Dantin, Adam Szejnfeld

 Teema: Energia kättesaadavus Aafrikas

Tänapäeval ei ole energia suures osas Aafrikast piisavalt kättesaadav. Peaaegu 700 miljonil aafriklasel (keda on kokku 1,111 miljardit) puudub juurdepääs elektrienergiale. Aastaks 2030 tõuseb see arv juba 1,3 miljardini. Olukorra muudab veelgi tõsisemaks asjaolu, et juurdepääs energiale on eeltingimus, millest sõltub paljude muude põhivajaduste täitmine (juurdepääs veele, haridusele, tervishoiuteenustele, töövõimalustele ja teenustele). Samuti sõltuvad sellest tööstus, põllumajandus, stabiilsus, julgeolek ja territoriaalne tasakaal. Ei tohi unustada, et kui Aafrika kogub tänu energia paremale kättesaadavusele jõudu, on see Euroopa jaoks kasulik, sest ELi majanduse jaoks tähendab see uusi tarneallikaid. Lisaks on COP21 raames vastu võetud Pariisi kokkuleppe järeldustes selgelt toonitatud vajadust edendada arenguriikides ja eriti Aafrikas kõigi inimeste varustamist säästva energiaga, võttes sellel eesmärgil järjest rohkem kasutusele taastuvenergiat.

Aafrikal on võimalik suurendada energiale juurdepääsu omavate isikute määra vähem kui kümne aastaga 30% asemel 80%-ni. Aafrika elektrifitseerimise parandamiseks on algatused juba käimas. 15. juunil 2015 avaldasid riigipead ja valitsusjuhid Aafrika Liidu tippkohtumisel toetust Aafrika elektrifitseerimise rahastamiseks mõeldud vahendi loomisele. See võimaldab võtta kasutusele nii inim- kui ka finantsressursse ning tagab nende kasutamiseks eraldatavate toetuste jälgitavuse. Aafrikas energia kättesaadavust parandavad projektid on juba olemas ja leitud. Nende edasiarendamisel on praegu ainsaks takistuseks maksejõu küsimus. ELil on äärmiselt tähtis roll selle viimase tõkke kõrvaldamisel Aafrika energiaga varustamise teelt.

Kas komisjon töötab sellega seoses välja tugeva Euroopa poliitika Aafrika suhtes, luues eelkõige Euroopa-Aafrika partnerluse, et Aafrika elektrifitseerida? Kuidas toetab komisjon (COP21 järeldustest lähtuvalt) taastuvenergia kasutuselevõttu Aafrikas?

Keel, milles küsimus esitati: EN
Õigusteave - Privaatsuspoliitika