Парламентарни въпроси
PDF 57kWORD 17k
24 май 2016 г.
O-000081/2016
Въпрос с искане за устен отговор O-000081/2016
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
Dariusz Rosati, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Danuta Jazłowiecka, Janusz Lewandowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Dita Charanzová, Marian-Jean Marinescu, Andor Deli, Martina Dlabajová, Ildikó Gáll-Pelcz, Siegfried Mureşan, Petras Auštrevičius, Ivana Maletić, Krišjānis Kariņš, Csaba Sógor, Eva Paunova, Renate Weber, Michaela Šojdrová, Jeroen Lenaers, Romana Tomc, Ramona Nicole Mănescu, Tunne Kelam, Luděk Niedermayer, Gunnar Hökmark, Inese Vaidere, Pavel Telička, Bogusław Liberadzki, Wim van de Camp, Marijana Petir, Andrej Plenković, Gesine Meissner, Antanas Guoga, Kaja Kallas, Svetoslav Hristov Malinov, Maria Grapini, Henna Virkkunen, Roberts Zīle, Jacqueline Foster, Salvatore Domenico Pogliese, Alojz Peterle, Antonio López-Istúriz White, Dubravka Šuica, Tomáš Zdechovský, Daniel Dalton, Ivan Štefanec, Massimiliano Salini, István Ujhelyi, Kay Swinburne, Davor Ivo Stier, Georgios Kyrtsos, Jiří Pospíšil, Pavel Svoboda, Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean, Deirdre Clune, Milan Zver

 Относно: Германския закон за минималната работна заплата

Считано от 1 януари 2015 г., германският Закон за минималната работна заплата (известен като MiLoG), който установява минимална часова ставка на заплащане от 8,50 EUR, се прилага и за всички наети лица, които извършват работа на територията на Германия на временна основа, и за транзитни шофьори на автобуси, независимо къде са установени постоянно работодателите им. Според нас тези разпоредби на германския Закон за минималната работна заплата не позволяват на предприятията за автомобилни превози да се възползват от свободите на вътрешния пазар на ЕС.

През май 2015 г. Комисията заяви, че прилагането на минималната работна заплата, предвидена в Закона за минималната работна заплата, е необосновано, що се отнася до транзитно преминаващи пратки и „определени международни транспортни операции“, и започна производство за установяване на нарушение срещу Германия.

Това производство за установяване на нарушение обаче е в ход повече от година и дружествата, и по-специално малките и средните предприятия, все още не са получили подробен отговор във връзка с това кои правила ще се прилагат. Това поражда правна несигурност и липса на яснота по отношение на по-нататъшното осъществяване на икономически дейности в рамките на ЕС.

Предвид изложеното по-горе и отговорите на Комисията на въпроси с искане за писмен отговор E-010081/14, E-010749/14 и P-010809/14, внесени от различни членове на ЕП, отправяме следните въпроси към Комисията:

1. Комисията получила ли е точно разяснение и задоволителна обосновка от страна на германското правителство относно Закона за минималната работна заплата и неговото съответствие с правото на Съюза?

2. Какво е актуалното състояние на производството за установяване на нарушение във връзка с този въпрос?

3. Комисията възнамерява ли да предприеме мерки по този въпрос в предстоящия пакет за автомобилния транспорт, и по-специално предвид това, че създалата се правна несигурност може да доведе до по-нататъшни нарушения на вътрешния пазар с въвеждането на подобни действия от страна на други държави членки?

Език, на който е внесен въпросът: EN
Правна информация - Политика за поверителност