Parlamendi esitatud küsimused
PDF 48kWORD 17k
24. mai 2016
O-000081/2016
Suuliselt vastatav küsimus O-000081/2016
komisjonile
Kodukorra artikkel 128
Dariusz Rosati, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Danuta Jazłowiecka, Janusz Lewandowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Dita Charanzová, Marian-Jean Marinescu, Andor Deli, Martina Dlabajová, Ildikó Gáll-Pelcz, Siegfried Mureşan, Petras Auštrevičius, Ivana Maletić, Krišjānis Kariņš, Csaba Sógor, Eva Paunova, Renate Weber, Michaela Šojdrová, Jeroen Lenaers, Romana Tomc, Ramona Nicole Mănescu, Tunne Kelam, Luděk Niedermayer, Gunnar Hökmark, Inese Vaidere, Pavel Telička, Bogusław Liberadzki, Wim van de Camp, Marijana Petir, Andrej Plenković, Gesine Meissner, Antanas Guoga, Kaja Kallas, Svetoslav Hristov Malinov, Maria Grapini, Henna Virkkunen, Roberts Zīle, Jacqueline Foster, Salvatore Domenico Pogliese, Alojz Peterle, Antonio López-Istúriz White, Dubravka Šuica, Tomáš Zdechovský, Daniel Dalton, Ivan Štefanec, Massimiliano Salini, István Ujhelyi, Kay Swinburne, Davor Ivo Stier, Georgios Kyrtsos, Jiří Pospíšil, Pavel Svoboda, Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean, Deirdre Clune, Milan Zver

 Teema: Saksamaa miinimumpalgaseadus

Alates 1. jaanuarist 2015. aastal on Saksamaa miinimumpalgaseadust (nn MiLoG), millega kehtestatakse 8,50 euro suurune minimaalne tunnitasu, kohaldatud ka kõikide töötajate suhtes, kes täidavad oma tööülesandeid Saksamaa territooriumil üksnes ajutiselt, ning transiidibusside juhtide suhtes sõltumata sellest, kus on nende tööandjate alaline asukoht. Meie arvates ei võimalda need miinimumpalgaseaduse sätted saada transpordiettevõtjatel kasu ELi siseturu vabadustest.

2015. aasta mais teatas komisjon, et miinimumpalgaseaduses ette nähtud miinimumpalga kohaldamine ei ole õigustatud transiidisaadetiste ja teatavate rahvusvaheliste vedude puhul, ning algatas Saksamaa suhtes rikkumismenetluse.

Nüüdseks on rikkumismenetlus aga kestnud rohkem kui aasta ning äriühingutele, eelkõige VKEdele, ei ole endiselt antud üksikasjalikke vastuseid selle kohta, milliseid eeskirju tuleb kohaldada. See põhjustab õiguskindlusetust ja selgusetust majandustegevuse jätkamise suhtes ELis.

Võttes arvesse eespool esitatut ja komisjoni vastuseid mitme parlamendiliikme esitatud kirjalikult vastatavatele küsimustele E-010081/14, E-010749/14 ja P-010809/14, on meil komisjonile järgmised küsimused:

1. Kas komisjon on juba saanud Saksamaa valitsuselt täpse selgituse ja rahuldava põhjenduse miinimumpalgaseaduse kohta ja selle vastavuse kohta ELi õigusele?

2. Milline on kõnealuse küsimuse alase rikkumismenetluse praegune seis?

3. Kas komisjonil on kavas käsitleda seda küsimust oma eelseisva maanteepaketi raames, võttes eelkõige arvesse asjaolu, et põhjustatud õiguskindlusetus võib tekitada täiendavaid siseturu moonutusi, kui teised liikmesriigid võtavad sarnaseid meetmeid?

Keel, milles küsimus esitati: EN
Õigusteave - Privaatsuspoliitika