Întrebări parlamentare
PDF 53kWORD 16k
24 mai 2016
O-000081/2016
Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000081/2016
adresată Comisiei
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
Dariusz Rosati, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Danuta Jazłowiecka, Janusz Lewandowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Dita Charanzová, Marian-Jean Marinescu, Andor Deli, Martina Dlabajová, Ildikó Gáll-Pelcz, Siegfried Mureşan, Petras Auštrevičius, Ivana Maletić, Krišjānis Kariņš, Csaba Sógor, Eva Paunova, Renate Weber, Michaela Šojdrová, Jeroen Lenaers, Romana Tomc, Ramona Nicole Mănescu, Tunne Kelam, Luděk Niedermayer, Gunnar Hökmark, Inese Vaidere, Pavel Telička, Bogusław Liberadzki, Wim van de Camp, Marijana Petir, Andrej Plenković, Gesine Meissner, Antanas Guoga, Kaja Kallas, Svetoslav Hristov Malinov, Maria Grapini, Henna Virkkunen, Roberts Zīle, Jacqueline Foster, Salvatore Domenico Pogliese, Alojz Peterle, Antonio López-Istúriz White, Dubravka Šuica, Tomáš Zdechovský, Daniel Dalton, Ivan Štefanec, Massimiliano Salini, István Ujhelyi, Kay Swinburne, Davor Ivo Stier, Georgios Kyrtsos, Jiří Pospíšil, Pavel Svoboda, Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean, Deirdre Clune, Milan Zver

 Subiect: Legislația Germaniei privind salariul minim

Începând cu 1 ianuarie 2015, Legea germană privind salariul minim (cunoscută și sub denumirea de MiLoG), care stabilește un tarif minim de 8,50 EUR pe oră, a început să fie aplicabilă și tuturor angajaților care-și desfășoară activitatea pe teritoriul Germaniei doar temporar, precum și șoferilor de autocare aflați în tranzit, indiferent de locul unde angajatorii lor își au sediul permanent. Noi considerăm că aceste dispoziții ale MiLoG determină ca întreprinderile de transport să se afle în imposibilitatea de a beneficia de libertățile de pe piața internă a UE.

În mai 2015, Comisia a declarat că aplicarea salariului minim potrivit MiLoG nu este justificată în ceea ce privește transporturile aflate în tranzit și „anumite operațiuni de transport internațional” și a lansat împotriva Germaniei o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor.

Totuși, procedura amintită este în derulare de peste un an, iar societățile, în special IMM-urile, încă nu au primit răspunsuri detaliate privind normele care ar trebui să se aplice. Acest lucru conduce la insecuritate juridică și la o lipsă de claritate în ceea ce privește continuarea activităților economice în cadrul UE.

Ținând seama de cele de mai sus și de răspunsurile Comisiei la întrebările cu solicitare de răspuns scris E-010081/14, E-010749/14 și P-010809/14 transmise de diverși deputați în Parlamentul European, dorim să adresăm Comisiei următoarele întrebări:

1. A primit deja Comisia clarificări precise și justificări satisfăcătoare din partea guvernului Germaniei cu privire la MiLoG și la măsura în care aceasta respectă legislația UE?

2. Care este situația curentă a procedurii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor în această privință?

3. Intenționează Comisia să trateze această chestiune în cadrul următorului pachet rutier, ținând cont în special de faptul că insecuritatea juridică creată poate conduce la denaturări suplimentare ale pieței interne în cazul în care alte state membre introduc măsuri similare?

Limba originală a întrebării: EN
Notă juridică - Politica de confidențialitate