Κοινοβουλευτική ερώτηση - O-000082/2016Κοινοβουλευτική ερώτηση
O-000082/2016

Κυρώσεις των ΗΠΑ που επηρεάζουν τις επιχειρήσεις της ΕΕ στο Ιράν

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000082/2016
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Bernd Lange, Marietje Schaake, εξ ονόματος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου

Διαδικασία : 2016/2677(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
O-000082/2016
Κείμενα που κατατέθηκαν :
O-000082/2016 (B8-0706/2016)
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Τον Οκτώβριο του 2015, η ομάδα των χωρών E3+3 και το Ιράν ενέκριναν το Κοινό Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης (ΚΟΣΔ), το οποίο περιλαμβάνει τη δέσμευση ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν θα έχει καθαρά ειρηνικό χαρακτήρα, και σε αντάλλαγμα θα αρθούν οι κυρώσεις. Έκτοτε, μια σειρά από ευρωπαϊκές κυβερνήσεις καθώς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν πραγματοποιήσει αποστολές στο Ιράν. Ωστόσο, παρ’ όλο που το μεγαλύτερο μέρος των ευρωπαϊκών κυρώσεων για απαγόρευση συναλλαγών με το Ιράν έχουν αρθεί, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στην αγορά της εν λόγω χώρας. Αυτό οφείλεται στις εξωεδαφικές επιπτώσεις των κυρώσεων των ΗΠΑ. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι οι ΗΠΑ είναι επίσης συμβαλλόμενο μέρος στο ΚΟΣΔ και έχουν δεσμευτεί να άρουν όλες τις δευτερογενείς κυρώσεις που σχετίζονται με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Δεδομένου ότι πολλές ευρωπαϊκές επιχειρήσεις αναπτύσσουν επίσης επιχειρηματικές δραστηριότητες στις ΗΠΑ, η παραβίαση των αμερικανικών κυρώσεων θα μπορούσε να σημάνει την επιβολή προστίμων ή τον συνολικό αποκλεισμό τους από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας στις ΗΠΑ. Από αυτήν την άποψη, οι αμερικανικές οικονομικές κυρώσεις είναι ιδιαίτερα προβληματικές. Η κατάσταση επιδεινώνεται περαιτέρω από το γεγονός ότι η χορήγηση απαλλαγής από το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ σε μια ευρωπαϊκή επιχείρηση προϋποθέτει εξαιρετικά δύσκολες και περίπλοκες διαδικασίες, συχνά δυσκολότερες από τις αντίστοιχες για τις αμερικανικές επιχειρήσεις. Οι κυρώσεις των ΗΠΑ περιορίζουν τον χώρο πολιτικής της ΕΕ.

1. Μπορεί η Επιτροπή να παράσχει μια αξιολόγηση της παρούσας κατάστασης και να αναφέρει ποια μέτρα έχουν ληφθεί για την υλοποίηση των δεσμεύσεων που διατυπώθηκαν στο ΚΟΣΔ σχετικά με την χαλάρωση των κυρώσεων;

2. Σε ποιες ενέργειες έχει προβεί η Επιτροπή για να αντιμετωπίσει, από κοινού με αμερικανούς αξιωματούχους, το θέμα των εξωεδαφικών επιπτώσεων που έχουν οι κυρώσεις των ΗΠΑ και ποια υπήρξε η απόκριση;

3. Διαβλέπει η Επιτροπή κάποια μελλοντική πορεία δράσης προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι επιχειρήσεις της ΕΕ θα μπορούν να ασκούν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες σύμφωνα με τις πολιτικές της ΕΕ, χωρίς να φοβούνται ότι θα παραβιάσουν τις κυρώσεις των ΗΠΑ και θα τους επιβληθούν πιθανώς πρόστιμα;