Parlamentsfråga - O-000082/2016Parlamentsfråga
O-000082/2016

USA-sanktioner som påverkar EU-företags verksamhet i Iran

Fråga för muntligt besvarande O-000082/2016
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Bernd Lange, Marietje Schaake, för utskottet för internationell handel

Förfarande : 2016/2677(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
O-000082/2016
Ingivna texter :
O-000082/2016 (B8-0706/2016)
Omröstningar :
Antagna texter :

I oktober 2015 antog E3+3 och Iran den gemensamma övergripande handlingsplanen. Den garanterar att Irans kärnprogram kommer att vara helt och hållet fredligt, och att sanktionerna i gengäld skulle upphöra. Sedan dess har ett antal europeiska regeringar och kommissionen besökt Iran. Trots att de flesta europeiska sanktioner som hindrade handel med Iran har upphört, har europeiska företag fortfarande problem med att komma in på den Iranska marknaden. Detta beror på att de amerikanska sanktionerna påverkar andra länder. Det bör framhållas att USA också har skrivit under den gemensamma övergripande handlingsplanen och har förbundit sig att avbryta alla sekundära sanktioner i samband med Irans kärnprogram. Eftersom många europeiska företag också bedriver verksamhet i USA, kan brott mot de amerikanska sanktionerna innebära böter eller avstängning från affärsverksamhet i USA helt och hållet. Amerikanska ekonomiska sanktioner är särskilt problematiska i detta sammanhang. En försvårande omständighet är att det är extremt svårt och komplicerat för europeiska företag att få det amerikanska finansministeriet att bevilja undantag, ofta svårare än för amerikanska företag. USA:s sanktioner begränsar EU:s politiska handlingsutrymme.

1. Kan kommissionen göra en utvärdering av den nuvarande situationen, och ange vilka åtgärder som har vidtagits för att genomföra utfästelserna om sanktionslättnader i den gemensamma övergripande handlingsplanen?

2. Vad har kommissionen gjort för att med amerikanska statstjänstemän ta upp det faktum att de amerikanska sanktionerna påverkar andra länder, och hur har de reagerat?

3. Ser kommissionen någon väg framåt som garanterar att EU:s företag kan bedriva verksamhet i linje med EU:s politik utan att oroa sig för att de kanske bryter mot amerikanska sanktioner och eventuellt ådrar sig böter?