Interpelacje
PDF 196kWORD 19k
25 maja 2016
O-000083/2016
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000083/2016
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Roberts Zīle, Richard Sulík, Tomasz Piotr Poręba, Peter van Dalen, Kosma Złotowski, Jacqueline Foster, Evžen Tošenovský, Zbigniew Kuźmiuk, Hans-Olaf Henkel, Bernd Lucke, w imieniu grupy ECR

 Przedmiot: Niemiecka ustawa o płacy minimalnej i postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego

Na mocy niemieckiej ustawy o płacy minimalnej (tzw. MiLoG) od dnia 1 stycznia 2015 r. minimalna stawka godzinna dla pracownika pracującego na terytorium Niemiec nie może być niższa niż 8,50 EUR. Ma to zastosowanie również do pracowników sektora transportu, których pracodawcy mają siedzibę poza terytorium Niemiec, jak np. przewoźnicy zatrudnieni przez pracodawcę bez stałej siedziby w Niemczech, którzy przejeżdżają tranzytem przez Niemcy, lub też w przypadku operacji kabotażu i transportu transgranicznego. Ponadto ustawa wprowadza nadmierne obowiązki w zakresie rejestracji, kontroli i sprawozdawczości, które to obowiązki wykraczają daleko poza to, co jest konieczne, powodują dodatkowe koszty i nakładają niewspółmierne obciążenie administracyjne, co uniemożliwia przedsiębiorstwom transportowym z innych państw członkowskich prowadzenie działalności na wewnętrznym rynku UE.

W maju 2015 r. Komisja wszczęła przeciwko Niemcom postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Jednak po upływie roku od wszczęcia tego postępowania nadal brak jasnych i konkretnych wyników.

Ponadto władze francuskie opublikowały niedawno wytyczne w sprawie stosowania tzw. ustawy Macrona, w których informują, że od dnia 1 lipca 2016 r. kierowcy przedsiębiorstw z siedzibą za granicą muszą otrzymywać minimalną płacę francuską, a operatorzy zagraniczni muszą wyznaczyć przedstawiciela we Francji.

1. Jaki jest obecny stan postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom pastwa członkowskiego? Jakie są kolejne kroki i dalsze działania planowane przez Komisję i jakie są ramy czasowe przewidywane dla tych kolejnych etapów?

2. Czy Komisja otrzymała odpowiedzi do rządu niemieckiego wyjaśniające i uzasadniające niemiecką ustawę o płacy minimalnej?

3. Kiedy i jak Komisja zamierza dostosować tę sytuację do prawa europejskiego i położyć kres obecnej niepewności prawa, utrzymując tym samym swobody gospodarcze w UE, w tym te, które umożliwiają przedsiębiorstwom i pracownikom europejskim swobodne prowadzenie działalności na jednolitym rynku UE?

Oryginalny język pytania: EN
Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności