Parlamendi esitatud küsimused
PDF 192kWORD 17k
3. juuni 2016
O-000085/2016
Suuliselt vastatav küsimus O-000085/2016
komisjonile
Kodukorra artikkel 128
Nicola Caputo, Pavel Poc, Biljana Borzan, Gilles Pargneaux, Frédérique Ries, Bronis Ropė, Eric Andrieu, Enrico Gasbarra, Romana Tomc, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Nikolay Barekov, Marc Tarabella, Daniel Buda, Lynn Boylan, Stefan Eck, Angel Dzhambazki, Patricija Šulin, Christel Schaldemose, Rolandas Paksas, Ivo Vajgl, Olga Sehnalová, Jo Leinen, Momchil Nekov, Norbert Erdős, Michela Giuffrida, Brando Benifei, György Hölvényi, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Maria Lidia Senra Rodríguez, Doru-Claudian Frunzulică, Pavel Telička, Yana Toom, Benedek Jávor, Kateřina Konečná, Michèle Rivasi, Isabella De Monte, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Sakorafa, Ivan Jakovčić, Merja Kyllönen, Aldo Patriciello, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Milan Zver, Anna Záborská, Anja Hazekamp, Tibor Szanyi, Miltiadis Kyrkos, Marlene Mizzi, Hugues Bayet, Claude Rolin, Viorica Dăncilă, Jasenko Selimovic, Filiz Hyusmenova, Miroslav Poche, Carolina Punset, István Ujhelyi, Marco Zullo, Renate Sommer, Mairead McGuinness, Rosa D'Amato, Monika Smolková, Alojz Peterle, Andrea Cozzolino, Stelios Kouloglou

 Teema: Taimsete õlide, eriti palmiõlide tarbimisega seotud terviseohud

Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) järeldas hiljuti, et leidub piisavalt tõendeid selle kohta, et glütsidooli rasvhappeestrid – rafineeritud taimeõlide töötlemisel moodustuvad saasteained – on genotoksilised ja kantserogeensed.

Kõige suurem glütsidooli rasvhappeestrite tase leiti olevat palmiõlides ja palmirasvades.

EFSA andmetel puutuvad beebid imiku piimasegu kaudu kokku lubatavast tasemest kümnekordselt suurema koguse glütsidooli rasvhappeestritega.

Kuigi glütsidooli rasvhappeestrite tase palmiõlides ja -rasvades on viimase 6 aasta jooksul poole võrra vähenenud, on palmiõli siiski enamike inimeste jaoks suurim glütsidooli rasvhappeestrite allikas. Palmiõli, mida leidub suupistetes, küpsistes, leivapulkades, kreekerites ja kümnetes teistes toitudes ning lastetoitudes, kujutab endast võimalikku terviseprobleemi, eriti laste ja noorte ning samuti nende inimeste jaoks, kes tarbivad toite, milles leidub palju palmiõli rasvhappeid.

Kas komisjon, võttes arvesse ülaltoodut, võiks öelda,

– kuidas ta kavatseb ohjata võimalikke ohte tarbijatele, mis tulenevad kõnealuste ainete esinemisest toidus, ning

– kas ta kavatseb inimeste tervise kaitseks võtta vastu reguleerivaid meetmeid, millega piirata palmiõlides sisalduvate ohtlike ühendite hulka?

Keel, milles küsimus esitati: EN
Õigusteave - Privaatsuspoliitika