Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 192kWORD 16k
3. kesäkuuta 2016
O-000085/2016
Suullisesti vastattava kysymys O-000085/2016
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Nicola Caputo, Pavel Poc, Biljana Borzan, Gilles Pargneaux, Frédérique Ries, Bronis Ropė, Eric Andrieu, Enrico Gasbarra, Romana Tomc, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Nikolay Barekov, Marc Tarabella, Daniel Buda, Lynn Boylan, Stefan Eck, Angel Dzhambazki, Patricija Šulin, Christel Schaldemose, Rolandas Paksas, Ivo Vajgl, Olga Sehnalová, Jo Leinen, Momchil Nekov, Norbert Erdős, Michela Giuffrida, Brando Benifei, György Hölvényi, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Maria Lidia Senra Rodríguez, Doru-Claudian Frunzulică, Pavel Telička, Yana Toom, Benedek Jávor, Kateřina Konečná, Michèle Rivasi, Isabella De Monte, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Sakorafa, Ivan Jakovčić, Merja Kyllönen, Aldo Patriciello, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Milan Zver, Anna Záborská, Anja Hazekamp, Tibor Szanyi, Miltiadis Kyrkos, Marlene Mizzi, Hugues Bayet, Claude Rolin, Viorica Dăncilă, Jasenko Selimovic, Filiz Hyusmenova, Miroslav Poche, Carolina Punset, István Ujhelyi, Marco Zullo, Renate Sommer, Mairead McGuinness, Rosa D'Amato, Monika Smolková, Alojz Peterle, Andrea Cozzolino, Stelios Kouloglou

 Aihe: Kasviöljyjen ja erityisesti palmuöljyn käyttöön liittyvät terveysriskit

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) totesi hiljattain, että on olemassa riittävästi todisteita siitä, että glysidyylirasvahappoesterit – kasviöljyjen jalostusprosessin sivutuotteina syntyvät vierasaineet – ovat perimämyrkyllisiä ja syöpää aiheuttavia aineita.

Eniten glysidyylirasvahappoestereitä on palmuöljyssä ja -rasvassa.

EFSAn mukaan vauvat altistuvat jopa kymmenkertaisesti sallitun rajan ylittäville määrille äidinmaidonkorvikkeen kautta.

Vaikka glysidyylirasvahappoestereiden määrä palmuöljyissä ja -rasvoissa on puolittunut kuuden viime vuoden aikana, useimmat ihmiset altistuvat glysidyylirasvahappoestereille juuri palmuöljyn kautta. Palmuöljyä on välipaloissa, kekseissä, leipätikuissa, voileipäkekseissä ja kymmenissä muissa elintarvikkeissa ja lastenruoissa ja se saattaa aiheuttaa vaaraa erityisesti lasten ja nuorten sekä sellaisten ihmisten terveydelle, jotka käyttävät runsaasti palmuöljyjen rasvahappoja sisältäviä elintarvikkeita.

Voiko komissio ilmoittaa edellä esitetyt seikat huomioon ottaen,

– miten se aikoo hallita kuluttajille edellä mainituille, elintarvikkeiden sisältämille aineille altistumisesta mahdollisesti aiheutuvia riskejä; ja

– aikooko se toteuttaa sääntelytoimenpiteitä palmuöljyjen sisältämien mahdollisesti vaarallisten ainesosien määrän rajoittamiseksi ihmisten terveyden suojelemiseksi?

Kysymyksen alkukieli: EN
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö