Deputātu jautājumi
PDF 194kWORD 17k
2016. gada 3. jūnijs
O-000085/2016
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000085/2016
Komisijai
Reglamenta 128. pants
Nicola Caputo, Pavel Poc, Biljana Borzan, Gilles Pargneaux, Frédérique Ries, Bronis Ropė, Eric Andrieu, Enrico Gasbarra, Romana Tomc, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Nikolay Barekov, Marc Tarabella, Daniel Buda, Lynn Boylan, Stefan Eck, Angel Dzhambazki, Patricija Šulin, Christel Schaldemose, Rolandas Paksas, Ivo Vajgl, Olga Sehnalová, Jo Leinen, Momchil Nekov, Norbert Erdős, Michela Giuffrida, Brando Benifei, György Hölvényi, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Maria Lidia Senra Rodríguez, Doru-Claudian Frunzulică, Pavel Telička, Yana Toom, Benedek Jávor, Kateřina Konečná, Michèle Rivasi, Isabella De Monte, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Sakorafa, Ivan Jakovčić, Merja Kyllönen, Aldo Patriciello, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Milan Zver, Anna Záborská, Anja Hazekamp, Tibor Szanyi, Miltiadis Kyrkos, Marlene Mizzi, Hugues Bayet, Claude Rolin, Viorica Dăncilă, Jasenko Selimovic, Filiz Hyusmenova, Miroslav Poche, Carolina Punset, István Ujhelyi, Marco Zullo, Renate Sommer, Mairead McGuinness, Rosa D'Amato, Monika Smolková, Alojz Peterle, Andrea Cozzolino, Stelios Kouloglou

 Temats: Veselības apdraudējumi, ko rada augu eļļas, jo īpaši palmu eļļas, lietošana

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) nesen secināja, ka ir pietiekami daudz pierādījumu, kas liecina par to, ka glicidila taukskābju esteri — piemaisījumi, kas rodas, apstrādājot rafinētas augu eļļas — ir genotoksiski un kancerogēniski.

Visaugstākais glicidila taukskābju esteru līmenis tika konstatēts palmu eļļās un palmu taukos.

Ka ziņo EFSA, zīdaiņi, kas tiek baroti ar maisījumu zīdaiņiem, tiek pakļauti šo vielu iedarbībai desmit reizes vairāk nekā pieņemamais līmenis.

Lai gan pēdējo sešu gaidu laikā glicidila taukskābju esteru līmenis palmu eļļās un taukos ir samazinājies uz pusi, palmu eļļa vēl joprojām ir galvenais šo kaitīgo vielu avots. Palmu eļļa, kas tiek izmantota uzkodu, biskvītu, maizes standziņu, krekeru un daudzu citu pārtikas un bērnu pārtikas produktu ražošanā, var radīt apdraudējumu veselībai, jo īpaši bērnu un jauniešu veselībai, kā arī visiem cilvēkiem, kas lieto pārtikas produktus, kuru saturā ir daudz palmu taukskābes.

Ņemot vērā iepriekšminēto, vai Komisija darīt zināmu:

– kā tā plāno pārvaldīt iespējamos riskus, ko patērētājiem varētu radīt šo vielu klātbūtne pārtikā, kā arī

– vai tā plāno pieņemt reglamentējošus pasākumus, lai ierobežotu riskus izraisošo savienojumu esamību palmu eļļās nolūkā aizsargāt cilvēku veselību?

Jautājuma oriģinālvaloda: EN
Juridisks paziņojums - Privātuma politika