Parlamentné otázky
PDF 201kWORD 16k
3. júna 2016
O-000085/2016
Otázka na ústne zodpovedanie O-000085/2016
Komisii
článok 128 rokovacieho poriadku
Nicola Caputo, Pavel Poc, Biljana Borzan, Gilles Pargneaux, Frédérique Ries, Bronis Ropė, Eric Andrieu, Enrico Gasbarra, Romana Tomc, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Nikolay Barekov, Marc Tarabella, Daniel Buda, Lynn Boylan, Stefan Eck, Angel Dzhambazki, Patricija Šulin, Christel Schaldemose, Rolandas Paksas, Ivo Vajgl, Olga Sehnalová, Jo Leinen, Momchil Nekov, Norbert Erdős, Michela Giuffrida, Brando Benifei, György Hölvényi, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Maria Lidia Senra Rodríguez, Doru-Claudian Frunzulică, Pavel Telička, Yana Toom, Benedek Jávor, Kateřina Konečná, Michèle Rivasi, Isabella De Monte, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Sakorafa, Ivan Jakovčić, Merja Kyllönen, Aldo Patriciello, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Milan Zver, Anna Záborská, Anja Hazekamp, Tibor Szanyi, Miltiadis Kyrkos, Marlene Mizzi, Hugues Bayet, Claude Rolin, Viorica Dăncilă, Jasenko Selimovic, Filiz Hyusmenova, Miroslav Poche, Carolina Punset, István Ujhelyi, Marco Zullo, Renate Sommer, Mairead McGuinness, Rosa D'Amato, Monika Smolková, Alojz Peterle, Andrea Cozzolino, Stelios Kouloglou

 Vec: Zdravotné riziká súvisiace s konzumáciou rastlinných a najmä palmových olejov

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) nedávno dospel k záveru, že existujú dostatočné dôkazy o tom, že kontaminanty glycidylestery mastných kyselín, ktoré vznikajú pri spracovaní rafinovaných rastlinných olejov, sú genotoxické a karcinogénne.

Najvyššia hladina glycidylesterov mastných kyselín sa našla v palmových olejoch a palmových tukoch.

Bábätká sú podľa EFSA pri konzumácii dojčenskej výživy vystavené hladine desaťnásobne prekračujúcej prípustnú úroveň.

Za posledných šesť rokov sa síce hladina glycidylesterov mastných kyselín v palmových olejoch a tukoch znížila o polovicu, ale pre väčšinu ľudí je palmový olej naďalej najväčším zdrojom príjmu týchto látok. Palmový olej sa vyskytuje v pochúťkach, keksoch, chlebových tyčinkách, krekeroch a v desiatkach ďalších potravín a tiež v potravinách určených deťom, pričom predstavuje potenciálne ohrozenie zdravia, a to najmä v prípade detí a mladých ľudí, ako aj ľudí, ktorí konzumujú jedlá bohaté na palmové mastné kyseliny.

Môže Komisia vzhľadom na uvedenú skutočnosť uviesť:

– ako plánuje zabrániť možným rizikám, ktorým sú spotrebitelia vystavení pri príjme týchto látok v potrave a

– či plánuje v záujme ochrany ľudského zdravia prijať regulačné opatrenia na obmedzenie prítomnosti rizikových zlúčenín v palmových olejoch?

Pôvodný jazyk otázky: EN
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia