Postup : 2016/2676(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : O-000087/2016

Předložené texty :

O-000087/2016 (B8-0710/2016)

Rozpravy :

PV 15/09/2016 - 5
CRE 15/09/2016 - 5

Hlasování :

Přijaté texty :


Parlamentní otázky
PDF 190kWORD 17k
15. června 2016
O-000087/2016
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000087/2016
Komisi
článek 128 jednacího řádu
Thomas Händel, za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

 Předmět: Systémy minimálního příjmu v Evropské unii
 Odpověď na plenárním zasedání 

Jedním z cílů strategie Evropa 2020 je vymanit 20 milionů lidí z ohrožení chudobou a sociálním vyloučením. V této situaci se v současnosti nachází 120 milionů Evropanů, mimo jiné z důvodu dlouhodobé nezaměstnanosti, nízkých mezd a oslabování systémů sociální ochrany, zejména v zemích nejvíce zasažených krizí. Předseda Juncker ve svém inauguračním projevu prohlásil, že je nutné zajistit všem Evropanům „dostatečný příjem“, nicméně strategie EU zůstává nejasná. Zaměstnanost je jedním z rozhodujících prostředků ke snižování chudoby a systémy minimálního příjmu by mohly být klíčovým nástrojem zaručujícím sociální ochranu a rovnější příležitosti. Parlament ve svém usnesení ze dne 20. října 2010(1) zdůraznil, že za dostatečný minimální příjem lze považovat příjem ve výši alespoň 60 % mediánu příjmu v členských státech, který zajistí pokrytí základních životních nákladů a současně podpoří hospodářský růst a sociální soudržnost. Tento přístup by Komise mohla prosazovat s cílem podnítit členské státy, aby zavedly dostatečný a dostupný minimální příjem v souladu s vnitrostátními postupy. S ohledem na článek 9 a na čl. 153 odst. 1 písm. h) a j) Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) a na článek 34 Listiny základních práv Evropské unie:

1. Jak Komise definuje „dostatečný příjem“ a jaké by měl mít rysy?

2. Kdy Komise posoudí systémy minimálního příjmu v EU a začne prosazovat uplatňování referenčního srovnávání a osvědčených postupů, jak Parlament požadoval ve svém usnesení ze dne 14. dubna 2016(2)? Jaké programy lze využít pro poskytování administrativní podpory členským státům?

3. Jaká opatření Komise v oblasti minimálního příjmu přijme v návaznosti na své doporučení 2008/867/ES?

4. Jak zajistí, že v zemích, v nichž probíhají finanční ozdravné programy, financování garantovaného minimálního příjmu nenahradí jiná opatření sociálního zabezpečení?

5. Jak pomůže členským státům s vytvářením příležitostí, jež zabrání dlouhodobé závislosti na minimálním příjmu?

(1) Úř. věst. C 70 E, 8.3.2012, s. 8.
(2) Přijaté texty, P8_TA(2016)0136.

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Právní upozornění - Ochrana soukromí