Парламентарен въпрос - O-000088/2016Парламентарен въпрос
O-000088/2016

Основни цели на срещата на Седемнадесетата конференция на страните (CoP17) по Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES) в Йоханесбург, Южна Африка

Въпрос с искане за устен отговор O-000088/2016
Съвета
Член 128 от Правилника за дейността
Norbert Lins, Pavel Poc, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Younous Omarjee, Keith Taylor, Marco Affronte, от името на Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

Процедура : 2016/2664(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
O-000088/2016
Внесени текстове :
O-000088/2016 (B8-0711/2016)
Гласувания :
Приети текстове :

Може ли Съветът да поясни основните стратегически цели на Европейския съюз на предстоящата Конференция на страните по Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES), която ще се проведе в Йоханесбург, Южна Африка, в периода 24 септември – 5 октомври 2016 г.?