Parlamentarno pitanje - O-000088/2016Parlamentarno pitanje
O-000088/2016

Ključni ciljevi za 17. sastanak konferencije ugovornih stranaka CITES-a u Johannesburgu (Južna Afrika)

Pitanje za usmeni odgovor O-000088/2016
upućena Vijeću
članak 128
Norbert Lins, Pavel Poc, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Younous Omarjee, Keith Taylor, Marco Affronte, u ime Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

Postupak : 2016/2664(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
O-000088/2016
Podneseni tekstovi :
O-000088/2016 (B8-0711/2016)
Glasovanja :
Doneseni tekstovi :

Može li Vijeće obrazložiti ključne strateške ciljeve za Europsku uniju na predstojećoj konferenciji ugovornih stranaka Konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka (CITES) koja će se održati u Johannesburgu u Južnoj Africi od 24. rujna do 5. listopada 2016.?