Parlamenta jautājums - O-000088/2016Parlamenta jautājums
O-000088/2016

Galvenie mērķi CITES pušu 17. konferencei Johannesburgā (Dienvidāfrikā)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000088/2016
Padomei
Reglamenta 128. pants
Norbert Lins, Pavel Poc, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Younous Omarjee, Keith Taylor, Marco Affronte, Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja komitejas vārdā

Procedūra : 2016/2664(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
O-000088/2016
Iesniegtie teksti :
O-000088/2016 (B8-0711/2016)
Balsojumi :
Pieņemtie teksti :

Vai Padome var izskaidrot, kādi ir Eiropas Savienības galvenie stratēģiskie mērķi Konvencijas par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām (CITES) pušu 17. konferencē Johannesburgā, Dienvidāfrikā, kas notiks no 2016. gada 24. septembra līdz 5. oktobrim?