Parlamentná otázka - O-000088/2016Parlamentná otázka
O-000088/2016

Kľúčové ciele pre schôdzu CoP17 v rámci CITES v Johannesburgu (Juhoafrická republika)

Otázka na ústne zodpovedanie O-000088/2016
Rade
článok 128 rokovacieho poriadku
Norbert Lins, Pavel Poc, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Younous Omarjee, Keith Taylor, Marco Affronte, v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

Postup : 2016/2664(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
O-000088/2016
Predkladané texty :
O-000088/2016 (B8-0711/2016)
Hlasovanie :
Prijaté texty :

Môže Rada vysvetliť kľúčové strategické ciele Európskej únie na nadchádzajúcej konferencii zmluvných strán Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES), ktorá sa bude konať 24. septembra až 5. októbra 2016 v Johannesburgu (Juhoafrická republika)?