Κοινοβουλευτική ερώτηση - O-000089/2016Κοινοβουλευτική ερώτηση
O-000089/2016

Κύριοι στόχοι για τη συνεδρίαση CοP17 της Σύμβασης για το διεθνές εμπόριο των ειδών άγριας χλωρίδας και πανίδας που απειλούνται με εξαφάνιση (CITES) στο Γιοχάνεσμπουργκ (Νότια Αφρική)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000089/2016
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Norbert Lins, Pavel Poc, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Younous Omarjee, Keith Taylor, Marco Affronte, εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Διαδικασία : 2016/2664(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
O-000089/2016
Κείμενα που κατατέθηκαν :
O-000089/2016 (B8-0712/2016)
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Μπορεί η Επιτροπή να εξηγήσει τους κύριους στρατηγικούς στόχους για την Ευρωπαϊκή Ένωση στην προσεχή συνεδρίαση των συμβαλλομένων μερών στη Σύμβαση για το διεθνές εμπόριο των ειδών άγριας χλωρίδας και πανίδας που απειλούνται με εξαφάνιση (CITES), η οποία θα διεξαχθεί στο Γιοχάνεσμπουργκ, στη Νότια Αφρική, από τις 24 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Οκτωβρίου 2016;