Parlamentsfråga - O-000089/2016Parlamentsfråga
O-000089/2016

Nyckelmålen för Cites sjuttonde partskonferens (COP17) i Johannesburg (Sydafrika)

Fråga för muntligt besvarande O-000089/2016
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Norbert Lins, Pavel Poc, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Younous Omarjee, Keith Taylor, Marco Affronte, för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

Förfarande : 2016/2664(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
O-000089/2016
Ingivna texter :
O-000089/2016 (B8-0712/2016)
Omröstningar :
Antagna texter :

Kan kommissionen redogöra för EU:s viktigaste strategiska mål vid den kommande konferensen för parterna i konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (Cites) den 24 september–5 oktober 2016 i Johannesburg (Sydafrika)?