Κοινοβουλευτική ερώτηση - O-000092/2016Κοινοβουλευτική ερώτηση
O-000092/2016

  Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και Eurοjust

  Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000092/2016
  προς το Συμβούλιο
  Άρθρο 128 του Κανονισμού
  Claude Moraes, εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

  Διαδικασία : 2016/2750(RSP)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  O-000092/2016
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  O-000092/2016 (B8-0715/2016)
  Ψηφοφορία :
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  Η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) (COM(2013)0534) στις 17 Ιουλίου 2013, πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (οδηγία ΠΟΣ) (COM(2012)0363) στις 11 Ιουλίου 2012, και πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεργασία στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης (Eurοjust) (COM(2013)0535) στις 17 Ιουλίου 2013.

  1. Μπορεί το Συμβούλιο να αναφέρει τις τελευταίες εξελίξεις, τυχόν εκκρεμή ζητήματα και το αναμενόμενο μελλοντικό χρονοδιάγραμμα σχετικά με την έγκριση αυτών των προτάσεων, ειδικότερα δεδομένης της αλληλοσύνδεσής τους;

  2. Συμφωνεί το Συμβούλιο με το Κοινοβούλιο ότι η οδηγία ΠΟΣ πρέπει να εγκριθεί πριν από την έγκριση του κανονισμού EPPO, δεδομένου ότι η εν λόγω οδηγία θα καθορίζει τα ποινικά αδικήματα για τα οποία θα είναι αρμόδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία;

  3. Μπορεί το Συμβούλιο να παράσχει στο Κοινοβούλιο πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό και τον πρακτικό αντίκτυπο της νέας Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (μετά τις αλλαγές που πραγματοποίησε το Συμβούλιο στο κείμενο της Επιτροπής), μεταξύ άλλων τον αντίκτυπο στον προϋπολογισμό της Eurοjust;

  4. Μπορεί το Συμβούλιο να διευκρινίσει τις επιχειρησιακές, τις οργανωτικές και τις διοικητικές σχέσεις μεταξύ των δύο οργάνων και να παράσχει πληροφορίες σχετικά με το βαθμό συμμετοχής των εθνικών κοινοβουλίων;