Парламентарен въпрос - O-000093/2016Парламентарен въпрос
O-000093/2016

  Европейска прокуратура и Евроюст

  Въпрос с искане за устен отговор O-000093/2016
  до Комисията
  Член 128 от Правилника за дейността
  Claude Moraes, от името на Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

  Процедура : 2016/2750(RSP)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  O-000093/2016
  Внесени текстове :
  O-000093/2016 (B8-0716/2016)
  Гласувания :
  Приети текстове :

  Комисията представи предложение за регламент на Съвета за създаване на Европейска прокуратура (COM(2013)0534) на 17 юли 2013 г., предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред (т. нар. „Директива за защита на финансовите интереси“) на 11 юли 2012 г. (COM(2012)0363) и предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст) на 17 юли 2013 г. (COM(2013)0535).

  1. Може ли Комисията да посочи актуалното състояние, нерешените въпроси и очаквания бъдещ график за приемането на тези предложения, особено като се има предвид, че те са взаимосвързани?

  2. Комисията съгласна ли е с Парламента, че, тъй като Директивата за защита на финансовите интереси ще урежда престъпленията, за които ще бъде компетентна Европейската прокуратура, тази директива трябва да бъде приета преди Регламента за създаване на Европейска прокуратура?

  3. Може ли Комисията да предостави на Парламента информация относно финансовите и практическите последици от новата Европейска прокуратура (вследствие на промените, направени от Съвета в текста на Комисията), включително последиците за бюджета на Евроюст?

  4. Може ли Комисията да обясни оперативните, организационните и административните връзки между двата органа и да предостави информация относно степента на участие на националните парламенти?