Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - O-000093/2016Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
O-000093/2016

  Den europæiske anklagemyndighed og Eurojust

  Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000093/2016
  til Kommissionen
  jf. forretningsordenens artikel 128
  Claude Moraes, for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

  Procedure : 2016/2750(RSP)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  O-000093/2016
  Indgivne tekster :
  O-000093/2016 (B8-0716/2016)
  Afstemninger :
  Vedtagne tekster :

  Kommissionen fremsatte et forslag om oprettelse af en europæisk anklagemyndighed (COM(2013)0534) den 17. juli 2013, et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om strafferetlig bekæmpelse af svig rettet mod Den Europæiske Unions finansielle interesser ("BFI-direktivet") (COM(2012)0363) den 11. juli 2012 og et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde (Eurojust) (COM(2013)0535) den 17. juli 2013.

  1. Kan Kommissionen gøre rede for den aktuelle tilstand og oplyse, hvilke spørgsmål der evt. mangler at blive behandlet, samt hvad den forventede tidsplan for vedtagelse af disse forslag er, især i betragtning af at de er indbyrdes forbundet?

  2. Er Kommissionen enig med Parlamentet i, at BFI-direktivet skal vedtages før forordningen om den europæiske anklagemyndighed, fordi det i dette direktiv vil blive fastsat, hvilke lovovertrædelser der hører under den europæiske anklagemyndigheds kompetence?

  3. Kan Kommissionen oplyse Parlamentet om, hvilke finansielle og praktiske virkninger den nye europæiske anklagemyndighed vil få (efter de ændringer, som Rådet har foretaget af Kommissionens tekst), herunder indvirkningen på Eurojusts budget?

  4. Kan Kommissionen forklare, hvilke operationelle, organisatoriske og administrative forbindelser der findes mellem de to organer, og oplyse, i hvilket omfang de nationale parlamenter er involveret?