Menettely : 2016/2750(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : O-000093/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000093/2016 (B8-0716/2016)

Keskustelut :

PV 04/10/2016 - 17
CRE 04/10/2016 - 17

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 6kWORD 15k
20. kesäkuuta 2016
O-000093/2016
Suullisesti vastattava kysymys O-000093/2016
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Claude Moraes, Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta

 Aihe: Euroopan syyttäjänvirasto ja Eurojust
 Täysistunnossa annettu vastaus 

komissio antoi 17. heinäkuuta 2013 ehdotuksen neuvoston asetukseksi Euroopan syyttäjänviraston perustamisesta (EPPO-asetus) (COM(2013)0534), 11. heinäkuuta 2012 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten torjunnasta rikosoikeudellisin keinoin (PIF-direktiivi) (COM(2012)0363) ja 17. heinäkuuta 2013 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön virastosta (Eurojust) (COM(2013)0535).

1. Voiko komissio esittää katsauksen ehdotusten nykytilanteesta, mahdollisista keskeneräisistä kysymyksistä ja ehdotusten hyväksymistä koskevasta suunnitellusta aikataulusta erityisesti kun otetaan huomioon, että ehdotukset liittyvät toisiinsa?

2. Yhtyykö komissio parlamentin kantaan siitä, että PIF-direktiivi olisi annettava ennen EPPO-asetusta koska PIF-direktiivissä säädettäisiin rikoksista, joiden käsittelyssä EPPO olisi toimivaltainen?

3. Voiko komissio antaa parlamentille tietoja uuden EPPOn taloudellisista ja käytännön vaikutuksista (kun neuvosto on tehnyt muutoksia komission tekstiin), mukaan luettuina vaikutukset Eurojustin talousarvioon?

4. Voiko komissio selostaa näiden kahden elimen välisiä toiminnallisia, organisatorisia ja hallinnollisia yhteyksiä ja kertoa, missä määrin kansalliset parlamentit osallistuvat niiden toimintaan?

Kysymyksen alkukieli: EN
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö