Parlamenta jautājums - O-000093/2016Parlamenta jautājums
O-000093/2016

  Eiropas prokurora birojs un Eurojust

  Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000093/2016
  Komisijai
  Reglamenta 128. pants
  Claude Moraes, Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja komitejas vārdā

  Procedūra : 2016/2750(RSP)
  Dokumenta lietošanas cikls sēdē
  Dokumenta lietošanas cikls :  
  O-000093/2016
  Iesniegtie teksti :
  O-000093/2016 (B8-0716/2016)
  Balsojumi :
  Pieņemtie teksti :

  Komisija 2013. gada 17. jūlijā iesniedza priekšlikumu Padomes regulai par Eiropas Prokuratūras (EPPO) izveidi (COM(2013)0534), 2012. gada 11. jūlijā — priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par cīņu pret krāpšanu, kas skar Savienības finanšu intereses, izmantojot krimināltiesības, (PIF direktīva) (COM(2012)0363 un 2013. gada 17. jūlijā — priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Savienības Aģentūru tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās (Eurojust) (COM(2013)0535).

  1. Vai Komisija var norādīt uz aktuālākajām norisēm, neatrisinātiem jautājumiem un paredzamo turpmāko termiņu šo priekšlikumu pieņemšanai, īpaši ņemot vērā to, ka tie ir savstarpēji saistīti?

  2. Vai Komisija piekrīt Parlamentam — tā kā ar PIF direktīvā tiktu paredzēti noziedzīgi nodarījumi, kas būtu EPPO kompetencē, šī direktīva jāpieņem pirms EPPO direktīvas?

  3. Vai Komisija var sniegt Parlamentam informāciju par jaunā EPPO izveidošanas finansiālo un praktisko ietekmi (ņemot vērā izmaiņas, ko Padome izdarījusi Komisijas tekstā), tostarp ietekmi uz Eurojust budžetu?

  4. Vai Komisija var izskaidrot darbības, organizatoriskās un administratīvās saiknes starp šīm divām struktūrām un sniegt informāciju par to, cik plaši ir iesaistīti dalībvalstu parlamenti?