Pytanie poselskie - O-000093/2016Pytanie poselskie
O-000093/2016

  Prokuratura Europejska i Eurojust

  Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000093/2016
  do Komisji
  art. 128 Regulaminu PE
  Claude Moraes, Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

  Procedura : 2016/2750(RSP)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  O-000093/2016
  Teksty złożone :
  O-000093/2016 (B8-0716/2016)
  Głosowanie :
  Teksty przyjęte :

  Komisja przedstawiła dnia 17 lipca 2013 r. wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie ustanowienia Prokuratury Europejskiej (COM(2013)0534), dnia 11 lipca 2012 r. wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwalczania nadużyć na szkodę interesów finansowych Unii za pośrednictwem prawa karnego (dyrektywa PIF) (COM(2012)0363) oraz dnia 17 lipca 2013 r. wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust) (COM(2013)0535).

  1. Czy Komisja może przedstawić obecny stan zaawansowania prac, nierozwiązane problemy oraz oczekiwany przyszły harmonogram w odniesieniu do przyjęcia wspomnianych trzech wniosków, szczególnie przy uwzględnieniu faktu, że są one ze sobą powiązane?

  2. Czy Komisja zgadza się z Parlamentem, że – z uwagi na fakt, iż dyrektywa PIF określa przestępstwa, dla których organem właściwym będzie Prokuratura Europejska – dyrektywę tę należy przyjąć przed rozporządzeniem o prokuraturze?

  3. Czy Komisja może przekazać Parlamentowi informacje na temat finansowego i praktycznego wpływu nowej Prokuratury Europejskiej (w związku ze zmianami wprowadzonymi przez Radę do tekstu Komisji), w tym wpływu na budżet Eurojust?

  4. Czy Komisja może wyjaśnić operacyjne, organizacyjne i administracyjne powiązania obydwu organów oraz przekazać informacje dotyczące zakresu zaangażowania parlamentów narodowych?