Парламентарен въпрос - O-000094/2016Парламентарен въпрос
O-000094/2016

"Гаранция за младежта" и инициативата за младежка заетост

Въпрос с искане за устен отговор O-000094/2016
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
Thomas Händel, от името на Комисия по заетост и социални въпроси

Процедура : 2016/2793(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
O-000094/2016
Внесени текстове :
O-000094/2016 (B8-0709/2016)
Гласувания :
Приети текстове :

На 22 април 2013 г., по препоръка на Съвета, държавите членки на ЕС поеха ангажимент за създаване на схеми за „гаранция за младежта“ (ГМ), насочени към предоставяне на младите хора на „добро предложение за работа, продължаване на образованието, чиракуване или стаж до четири месеца след като останат без работа или напуснат системата на формалното образование“. В същото време инициативата за младежка заетост (ИМЗ) бе създадена, за да се осигури подкрепа за младите хора на възраст под 30 години в региони, в които младежката безработица е особено висока и да допринесе за изпълнението на ГМ. За да се даде възможност за по-голямо въздействие, ИМЗ бе съсредоточена през първите две години на МФР (2014 – 15 г.), като същевременно бяха предоставени значителни финансови средства на държавите членки под формата на предварително финансиране, което през 2015 г. беше увеличено на 30 %.

Макар и съвместният доклад за заетостта за 2016 г. да посочва, че ГМ се е превърнала в движеща сила за подобряване на прехода от образование към работа и намаляване на младежката безработица, а младежката безработица като цяло започна да се понижава, процентите са все още високи в няколко държави членки и регионалните различия продължават да бъдат значителни.

ГМ и ИМЗ представляват основни инструменти в борбата с младежката безработица. На 7 март 2016 г. Съветът по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси (EPSCO) одобри ключовите послания относно бъдещето на „Гаранция за младежта“ за периода след 2016 г. Комисията ще представи доклад за изпълнението през октомври. През март 2015 г. Европейската сметна палата представи доклад относно прилагането на схемите за ГМ и на ИМЗ.

1. Държавите членки трябваше да приключат първата оценка на ИМЗ до декември 2015 г. В състояние ли е Комисията да информира Парламента относно основните констатации от тези оценки, включително по отношение на правилното прилагане на схемите за ГМ, на качеството на офертите и устойчивостта на резултатите, така че да се осигури навременна и необходима основа за обсъждането относно преразглеждането на многогодишната финансова рамка (МФР), което трябва да започне много скоро?

2. Счита ли Комисията, че разгръщането на схемите за ГМ и усвояването на финансирането за ИМЗ понастоящем се изпълнява по план? (Увеличеното) предварително финансиране ускори ли усвояването на средствата? Какви мерки могат да се предприемат за по-нататъшно опростяване и рационализиране на достъпа до финансиране по линията на ИМЗ и/или ЕСФ?

3. Смята ли Европейската комисия, че е необходимо да бъде продължено инвестирането в ГМ, включително чрез разширяване на обхвата на ИМЗ?