Parlamentní otázka - O-000094/2016Parlamentní otázka
O-000094/2016

Záruky pro mladé lidi a Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000094/2016
Komisi
článek 128 jednacího řádu
Thomas Händel, za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

Postup : 2016/2793(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
O-000094/2016
Předložené texty :
O-000094/2016 (B8-0709/2016)
Hlasování :
Přijaté texty :

Dne 22. dubna 2013 se členské státy EU prostřednictvím doporučení Rady zavázaly k zavedení „záruk pro mladé lidi“, které mají za cíl poskytnout mladým lidem „kvalitní nabídku zaměstnání, dalšího vzdělávání, učňovského místa či stáže, a to do čtyř měsíců od okamžiku, kdy se stali nezaměstnanými nebo opustili systém formálního vzdělávání“. Současně byla zahájena Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí (YEI), jejímž cílem je poskytovat podporu mladým lidem ve věku do 30 let v regionech s obzvláště vysokou nezaměstnaností mladých lidí a přispět k provedení záruk pro mladé lidi. Aby se dosáhlo většího účinku, byly platby na iniciativu YEI přesunuty do prvních dvou let víceletého finančního rámce (2014 a 2015) a zároveň byl uvolněn značný objem prostředků pro členské státy formou předběžného financování, které se v roce 2015 zvýšilo na 30 %.

Ve společné zprávě o zaměstnanosti v roce 2016 se sice zdůrazňuje, že záruky pro mladé lidi se staly impulsem pro zlepšení přechodu ze vzdělávacího systému do práce a že celková míra nezaměstnanosti mladých lidí začala klesat, nicméně v některých členských státech zůstává nezaměstnanost mladých lidí nadále vysoká a přetrvávají značné regionální rozdíly.

Záruky pro mladé lidi a iniciativa YEI mají zásadní význam coby nástroje v boji proti nezaměstnanosti mladých lidí. Dne 7. března 2016 podpořila Rada ve složení pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitelů některé klíčové myšlenky týkající se dalšího pokračování záruk pro mladé lidi po roce 2016. V říjnu má Komise předložit zprávu o provádění. V březnu 2015 předložil Evropský účetní dvůr zprávu o provádění systémů záruk pro mladé lidi a iniciativy YEI.

1. Členské státy měly do prosince roku 2015 dokončit první hodnocení iniciativy YEI. Může Komise informovat Parlament o hlavních zjištěních těchto hodnocení, včetně informací o správném uplatňování systémů záruk pro mladé lidi, kvalitě nabídek a udržitelnosti výsledků, tak aby včas poskytla potřebné podklady pro diskusi o revizi víceletého finančního rámce, která má být v brzké době zahájena?

2. Domnívá se Komise, že zavádění systémů záruk pro mladé lidi a využívání financování z iniciativy YEI je nyní na správné cestě? Urychlilo (zvýšené) předběžné financování čerpání finančních prostředků? Jaká opatření je možné přijmout s cílem dále zjednodušit a zefektivnit přístup k financování prostřednictvím iniciativy YEI a/nebo ESF?

3. Domnívá se Komise, že jsou zapotřebí další investice do záruk pro mladé lidi, mj. prodloužením iniciativy YEI?