Κοινοβουλευτική ερώτηση - O-000094/2016Κοινοβουλευτική ερώτηση
O-000094/2016

Πρωτοβουλία Εγγύηση για τη Νεολαία και Απασχόληση των Νέων·

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000094/2016
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Thomas Händel, εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Διαδικασία : 2016/2793(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
O-000094/2016
Κείμενα που κατατέθηκαν :
O-000094/2016 (B8-0709/2016)
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Στις 22 Απριλίου 2013, με σύσταση του Συμβουλίου, τα κράτη μέλη της ΕΕ δεσμεύτηκαν να καταρτίσουν προγράμματα «Εγγύησης για τους νέους» (ΕΝ) με σκοπό να παρέχουν στους νέους μια ποιοτική προσφορά απασχόλησης, συνεχή εκπαίδευση, μαθητεία ή άσκηση εντός περιόδου τεσσάρων μηνών από τη στιγμή που καθίστανται άνεργοι ή τελειώνουν εξέρχονται από την επίσημη εκπαίδευση». Ταυτόχρονα, η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων (ΠΑΝ) ξεκίνησε με στόχο την παροχή στήριξης σε νέους κάτω των 30 ετών σε περιοχές όπου η ανεργία των νέων ήταν ιδιαίτερα υψηλή και να συμβάλει στην εφαρμογή της ΕΝ. Για να είναι μεγαλύτερο το αποτέλεσμα, η ΠΑΝ εισέπραξε τη χρηματοδότηση προκαταβολικά κατά τα δύο πρώτα έτη του ΠΔΠ (2014-15), ενώ αποδεσμεύθηκε σημαντική χρηματοδότηση προς τα κράτη μέλη με τη μορφή προχρηματοδότησης, η οποία το 2015 αυξήθηκε σε 30 %.

Ενώ η κοινή έκθεση για την απασχόληση 2016 επισημαίνει ότι η ΕΝ έχει καταστεί μοχλός για την καλύτερη μετάβαση από την εκπαίδευση στην εργασία και τη μείωση της ανεργίας των νέων, και η συνολική ανεργία των νέων έχει αρχίσει να μειώνεται, τα ποσοστά εξακολουθούν να παραμένουν υψηλά σε αρκετά κράτη μέλη και οι περιφερειακές διαφορές εξακολουθούν να είναι σημαντικές.

ΟΙ ΕΝ και ΠΑΝ είναι ουσιαστικά εργαλεία για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων. Στις 7 Μαρτίου 2016, το Συμβούλιο Απασχόλησης, Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Καταναλωτών (EPSCO) ενέκρινε τα βασικά μηνύματα σχετικά με την πορεία προς την «Εγγύηση για τη νεολαία» για την περίοδο μετά το 2016. Η Επιτροπή αναμένεται να υποβάλει έκθεση εφαρμογής τον Οκτώβριο. Το Μάρτιο 2015, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο υπέβαλε έκθεση σχετικά με την υλοποίηση των προγραμμάτων ΕΝ και ΠΑΝ.

1. Τα κράτη μέλη όφειλαν να ολοκληρώσουν την πρώτη αξιολόγηση της ΠΑΝ έως το Δεκέμβρη 2015. Θα μπορούσε η Επιτροπή να ενημερώσει το Κοινοβούλιο σχετικά με τα κυριότερα πορίσματα των αξιολογήσεων αυτών, καθώς και για την ορθή εφαρμογή των προγραμμάτων ΕΝ, την ποιότητα των προσφορών και τη βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων, ούτως ώστε να υπάρξουν έγκαιρα τα αναγκαία στοιχεία για συζήτηση σχετικά με την αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) που προβλέπεται να ξεκινήσει πολύ σύντομα;

2. Θεωρεί η Επιτροπή ότι η ανάπτυξη των προγραμμάτων ΕΝ και η αξιοποίηση της χρηματοδότησης ΠΑΝ βρίσκονται σε καλό δρόμο τώρα; Έφερε η (αυξημένη) προχρηματοδότηση γρηγορότερη αξιοποίηση; Ποια μέτρα μπορούν να ληφθούν για την περαιτέρω απλοποίηση και τον εξορθολογισμό της πρόσβασης στη χρηματοδότηση μέσω της ΠΑΝ και/ή του ΕΚΤ;

3. Πιστεύει η Επιτροπή ότι χρειάζονται συνεχείς επενδύσεις στην ΕΝ, μεταξύ άλλων μέσω της επέκτασης της ΠΑΝ;