Parlamendi esitatud küsimus - O-000094/2016Parlamendi esitatud küsimus
O-000094/2016

Noortegarantii ja noorte tööhõive algatus

Suuliselt vastatav küsimus O-000094/2016
komisjonile
Kodukorra artikkel 128
Thomas Händel, Tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni nimel

Menetlus : 2016/2793(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
O-000094/2016
Esitatud tekstid :
O-000094/2016 (B8-0709/2016)
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

22. aprillil 2013. aastal võtsid ELi liikmesriigid endale nõukogu soovituse põhjal kohustuse luua noortegarantii süsteem, mille eesmärk on tagada noortele „nelja kuu jooksul pärast töötuks jäämist või ametlikus haridusasutuses õpingute lõpetamist kvaliteetne tööpakkumine või pakkumine osaleda täiendushariduses, väljaõppes või tööpraktikas“. Samal ajal käivitati noorte tööhõive algatus, et toetada alla 30-aastaseid noori piirkondades, kus noorte töötuse määr on eriti kõrge, ning aidata kaasa noortegarantii rakendamisele. Suurema mõju saavutamiseks eraldati noorte tööhõive algatusele vahendid juba mitmeaastase finantsraamistiku (2014–2015) kahel esimesel aastal. Samas eraldati liikmesriikidele ulatuslikult vahendeid eelmaksete näol, mida 2015. aastal suurendati kuni 30%-ni.

Kuigi 2016. aasta ühises tööhõivearuandes rõhutatakse, et noortegarantiist on saanud vahend, millega edentatakse üleminekut koolist tööellu ning vähendatakse noorte töötust, ning noorte üldine töötuse määr on hakanud langema, on mitmes liikmesriigis ikka veel kõrge töötuse määr ning erinevused piirkondade vahel on endiselt märkimisväärsed.

Noortegarantii ja noorte tööhõive algatus on olulised vahendid võitluses noorte töötuse vastu. 7. märtsil 2016. aastal toetas tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste nõukogu (EPSCO) edasisi samme noortegarantii edendamiseks pärast 2016. aastat. Euroopa Komisjon esitleb rakendamisaruannet oktoobris. 2015. aasta märtsis tutvustas Euroopa Kontrollikoda noortegarantii süsteemi ja noorte tööhõive algatuse rakendamist käsitlevat aruannet.

1. Liikmesriigid pidid 2015. aasta detsembriks viima lõpule esimese noorte tööhõive algatuse hindamise. Kas komisjon võiks teavitada parlamenti nende hindamiste olulistest tulemustest, mis on seotud noortegarantii süsteemi õige rakendamise, pakkumiste kvaliteedi ja tulemuste jätkusuutlikkusega, et saada õigeaegne ja vajalik ülevaade üsna pea algava arutelu jaoks mitmeaastase finantsraamistiku vahehindamise üle?

2. Kas komisjon leiab, et noortegarantii süsteemi kohaldamine ning noorte tööhõive algatuse vahendite kasutamine toimub nüüd kavakohaselt? Kas (suurendatud) eelfinantseerimine kiirendas vahendite kasutamist? Milliseid meetmeid saab võtta, et lihtsustada veelgi ja tõhustada juurdepääsu noortegarantii ja/või noorte tööhõive algatuse vahenditele?

3. Kas komisjon on arvamusel, et noortegarantiisse tuleb jätkuvalt investeerida, sealhulgas läbi noorte tööhõive algatuse?