Parlamento klausimas - O-000094/2016Parlamento klausimas
O-000094/2016

Jaunimo garantijų iniciatyva ir Jaunimo užimtumo iniciatyva

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000094/2016
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
Thomas Händel, Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vadu

Procedūra : 2016/2793(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
O-000094/2016
Pateikti tekstai :
O-000094/2016 (B8-0709/2016)
Balsavimas :
Priimti tekstai :

2013 m. balandžio 22 d. Tarybos pateikta rekomendacija ES valstybės narės įsipareigojo sukurti Jaunimo garantijų iniciatyvos sistemas, kuriomis siekiama užtikrinti, kad per keturis mėnesius po darbo netekimo arba po formaliųjų mokslų baigimo jaunuoliai gautų kokybišką darbo pasiūlymą arba jiems būtų sudarytos galimybės toliau mokytis arba gauti pameistrystės ar stažuotės pasiūlymą. Tuo pačiu metu buvo pradėta Jaunimo užimtumo iniciatyva, kuria būtų teikiama parama jaunimui iki 30 metų regionuose, kur jaunimo nedarbas yra ypač didelis, ir prisidėti prie Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo praktikoje. Siekiant didesnio poveikio, Jaunimo užimtumo iniciatyvai daugiausia lėšų buvo skirta per daugiametės finansinės programos pirmuosius dvejus metus (2014 m., 2015 m.), nors pagrindinis finansavimas valstybėms narėms buvo suteiktas skiriant išankstinį finansavimą, kuris 2015 m. buvo padidintas iki 30 %.

Nors 2016 m. bendroje užimtumo ataskaitoje pabrėžiama, kad Jaunimo garantijų iniciatyva tapo paskata gerinti perėjimą iš švietimo sistemos į darbo rinką ir mažinti jaunimo nedarbą ir kad apskritai jaunimo nedarbas pradėjo mažėti, kai kuriose valstybėse narėse jaunimo nedarbas vis dar išlieka didelis, o jo lygis gerokai skiriasi skirtinguose regionuose.

Jaunimo garantijų iniciatyva ir Jaunimo užimtumo iniciatyva yra labai svarbios priemonės kovojant su jaunimo nedarbu. 2016 m. kovo 7 d. Užimtumo, socialinės politikos, sveikatos ir vartotojų reikalų taryba (EPSCO taryba) patvirtino pagrindines gaires dėl tolesnės su Jaunimo garantijų iniciatyva susijusios veiklos laikotarpiu po 2016 metų. Komisija yra pasiruošusi įgyvendinimo ataskaitą pateikti spalio mėnesį. 2015 m. kovo mėn. Europos Audito Rūmai pateikė ataskaitą apie Jaunimo garantijų iniciatyvos ir Jaunimo užimtumo iniciatyvos įgyvendinimą.

1. Iki 2015 m. gruodžio mėn. valstybės narės turėjo užbaigti atlikti pirmąjį Jaunimo užimtumo iniciatyvos vertinimą. Ar Komisija galėtų informuoti Parlamentą apie pagrindinius vertinimų rezultatus, įskaitant tinkamą Jaunimo garantijų iniciatyvos sistemų įgyvendinimą, pasiūlymų kokybę ir rezultatų tvarumą, kad būtų laiku pateiktos labai greitai prasidėsiančiai diskusijai skirtos būtinos gairės apie daugiametės finansinės programos peržiūrą?

2. Ar Komisija mano, kad dabar Jaunimo garantijų iniciatyvos sistemos taikomos teisingai ir kad tinkamai pasinaudojama Jaunimo užimtumo iniciatyvai skirtomis finansavimo galimybėmis? Ar (padidintas) išankstinis finansavimas pagreitino lėšų įsisavinimą? Kokių priemonių būtų galima imtis, kad būtų paprasčiau ir greičiau gauti finansavimą pagal Jaunimo užimtumo iniciatyvą ir (arba) Jaunimo garantijų iniciatyvą?

3. Ar Komisija mano, kad reikia ir toliau investuoti į Jaunimo garantijų iniciatyvą, įskaitant Jaunimo užimtumo iniciatyvos vykdymo pratęsimą?