Parlamenta jautājums - O-000094/2016Parlamenta jautājums
O-000094/2016

Garantija jauniešiem un Jaunatnes nodarbinātības iniciatīva

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000094/2016
Komisijai
Reglamenta 128. pants
Thomas Händel, Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja komitejas vārdā

Procedūra : 2016/2793(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
O-000094/2016
Iesniegtie teksti :
O-000094/2016 (B8-0709/2016)
Balsojumi :
Pieņemtie teksti :

ES dalībvalstis pēc Padomes ieteikuma 2013. gada 22. aprīlī apņēmās izveidot garantijas jauniešiem (GJ) shēmas, kuru mērķis ir nodrošināt jauniešiem „labas kvalitātes darba piedāvājumus, pastāvīgu izglītošanos, mācekļa praksi vai stažēšanos četru mēnešu laikā pēc kļūšanas par bezdarbniekiem vai formālās izglītības pabeigšanas”. Vienlaikus tika izveidota Jaunatnes nodarbinātības iniciatīva (JNI), kuras mērķis ir sniegt atbalstu jauniešiem vecumā līdz 30 gadiem reģionos, kuros ir īpaši augsts jauniešu bezdarba līmenis, un palīdzēt īstenot GJ. Lai sekmētu lielāku ietekmi, JNI finansējums tika koncentrēts pirmajos divos DFS gados (2014–2015), un dalībvalstīm tika piešķirti ievērojami līdzekļi priekšfinansējuma veidā, kas 2015. gadā tika palielināti līdz 30 %.

Lai gan 2016. gada vienotajā nodarbinātības ziņojumā ir uzsvērts, ka GJ ir kļuvusi par virzītājspēku pārejas no mācībām uz darba dzīvi uzlabošanai un jauniešu bezdarba samazināšanai un ka jauniešu bezdarbs kopumā ir sācis samazināties, tomēr vairākās dalībvalstīs tā rādītāji vēl aizvien ir augsti un joprojām ir vērojamas būtiskas reģionālās atšķirības.

GJ un JNI ir būtiski svarīgi instrumenti jaunatnes bezdarba apkarošanai. Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju tiesību aizsardzības padome (EPSCO) 2016. gada 7. martā apstiprināja galvenos vēstījumus par turpmākajiem pasākumiem saistībā ar garantiju jauniešiem pēc 2016. gada. Komisija iesniegs īstenošanas ziņojumu oktobrī. Eiropas Revīzijas palāta 2015. gada martā iepazīstināja ar ziņojumu par GJ un JNI shēmu īstenošanu.

1. Dalībvalstīm līdz 2015. gada decembrim bija jāpabeidz pirmais JNI novērtējums. Vai Komisija varētu informēt Parlamentu par šo novērtējumu galvenajiem konstatējumiem, tostarp par GJ shēmu pareizu īstenošanu, darba piedāvājumu kvalitāti un rezultātu ilgtspēju, lai sniegtu savlaicīgu nepieciešamo ieguldījumu debatēs par daudzgadu finanšu shēmas (DFS) pārskatīšanu, kas sāksies ļoti drīz?

2. Vai Komisija uzskata, ka GJ shēmu izvēršana un JNI finansējuma apguve tagad ir apmierinoša? Vai (palielinātais) priekšfinansējums paātrināja apguvi? Kādus pasākumus var veikt, lai vēl vairāk vienkāršotu un racionalizētu piekļuvi finansējumam, izmantojot JNI un/vai ESF?

3. Vai Komisija uzskata, ka ir vajadzīgi pastāvīgi ieguldījumi GJ, tostarp paplašinot JNI?