Parlementaire vraag - O-000094/2016Parlementaire vraag
O-000094/2016

Jongerengarantie en jongerenwerkgelegenheidsinitiatief

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000094/2016
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Thomas Händel, namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

Procedure : 2016/2793(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
O-000094/2016
Ingediende teksten :
O-000094/2016 (B8-0709/2016)
Stemmingen :
Aangenomen teksten :

Op 22 april 2013 hebben de EU-lidstaten zich middels een aanbeveling van de Raad verbonden tot het opzetten van jeugdgarantieregelingen die moeten waarborgen dat jongeren binnen vier maanden nadat zij werkloos zijn geworden of het formele onderwijs hebben verlaten, een deugdelijk aanbod krijgen voor een baan, voortgezette scholing, een plaats in het leerlingenstelsel of een stage. Tegelijkertijd werd ook het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief gelanceerd om jongeren jonger dan 30 jaar in regio's met een bijzonder hoge jeugdwerkloosheid te ondersteunen en bij te dragen aan de implementatie van de jongerengarantie. Om het effect van het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief te vergroten werd hiervoor in de eerste twee jaar van het MFK (2014-2015) een frontloading verricht en werden er aanzienlijke fondsen vrijgemaakt voor de lidstaten in de vorm van voorfinanciering, die in 2015 tot 30 % werd opgetrokken.

In het gezamenlijk verslag over de werkgelegenheid 2016 wordt benadrukt dat de jongerengarantie een stimulerende factor is geworden voor een betere overgang van onderwijs naar werk en voor het terugdringen van de jeugdwerkloosheid, en dat de totale jeugdwerkloosheidscijfers een dalende tendens beginnen te vertonen. In sommige lidstaten zijn die cijfers echter nog steeds hoog en de regionale verschillen zijn nog steeds aanzienlijk.

De jongerengarantie en het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief zijn essentiële middelen in de strijd tegen jeugdwerkloosheid. Op 7 maart 2016 keurde de Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken (EPSCO) belangrijke boodschappen goed met betrekking tot het beleid ten aanzien van de jongerengarantie voor de periode na 2016. De Commissie moet in oktober een uitvoeringsverslag presenteren. In maart 2015 presenteerde de Europese Rekenkamer een verslag over de implementatie van de jongerengarantieregelingen en het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief.

1. De lidstaten moesten de eerste evaluatie van het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief uiterlijk in december 2015 voltooien. Zou de Commissie het Parlement kunnen laten weten wat de belangrijkste bevindingen uit deze evaluaties zijn op punten als de correcte uitvoering van jeugdgarantieregelingen, de kwaliteit van het aanbod en de duurzaamheid van de resultaten, zodat tijdig kan worden beschikt over de nodige gegevens voor het debat over de herziening van het meerjarig financieel kader (MFK), dat heel binnenkort van start zal gaan?

2. Is de Commissie van mening dat de uitrol van de jeugdgarantieregelingen en de benutting van de financiering voor het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief nu op de goede weg zijn? Heeft de (verhoogde) voorfinanciering tot versnelde benutting geleid? Welke maatregelen kunnen worden genomen om de toegang tot financiering via het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief en/of het ESF te verbeteren?

3. Acht de Commissie het noodzakelijk te blijven investeren in de jongerengarantie, onder meer door middel van uitbreiding van het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief?