Parlamentná otázka - O-000094/2016Parlamentná otázka
O-000094/2016

Záruka pre mladých ľudí a iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí

Otázka na ústne zodpovedanie O-000094/2016
Komisii
článok 128 rokovacieho poriadku
Thomas Händel, v mene Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci

Postup : 2016/2793(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
O-000094/2016
Predkladané texty :
O-000094/2016 (B8-0709/2016)
Hlasovanie :
Prijaté texty :

Členské štáty EÚ sa odporúčaním Rady z 22. apríla 2013 zaviazali, že vytvoria systém záruky pre mladých ľudí (YG) s cieľom zabezpečiť, aby mladí ľudia dostali kvalitnú ponuku práce, ďalšieho vzdelávania, odbornej prípravy alebo praxe do štyroch mesiacov od straty zamestnania alebo ukončenia formálneho vzdelávania. Zároveň bola spustená iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí (YEI), ktorej cieľom je poskytovať podporu ľuďom mladším ako 30 rokov v tých regiónoch, kde je nezamestnanosť mladých ľudí veľmi vysoká, a prispieť k vykonávaniu záruky pre mladých ľudí. Aby sa dosiahol väčší prínos iniciatívy YEI, bolo ťažisko financovania presunuté na prvé dva roky viacročného finančného rámca (2014 – 2015) a zároveň sa pre členské štáty uvoľnili značné prostriedky formou predbežného financovania, ktoré sa v roku 2015 zvýšilo na 30 %.

V spoločnej správe o zamestnanosti z roku 2016 sa síce zdôrazňuje, že záruky pre mladých ľudí výraznou mierou prispeli k zlepšeniu prechodu zo školy do zamestnania a k zníženiu miery nezamestnanosti mladých ľudí a aj celková nezamestnanosť mladých ľudí začala klesať, avšak v niektorých členských štátoch je nezamestnanosť mladých ľudí stále vysoká a naďalej pretrvávajú značné regionálne rozdiely.

Záruka pre mladých ľudí a iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí sú dôležitými nástrojmi v boji proti nezamestnanosti mladých ľudí. Rada pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a spotrebiteľské záležitosti (EPSCO) prijala 7. marca 2016 kľúčový odkaz o budúcnosti záruky pre mladých ľudí po roku 2016. Komisia má v októbri predložiť správu o jej vykonávaní. Európsky dvor audítorov predložil v marci 2015 správu o vykonávaní systémov záruky pre mladých ľudí a iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí.

1. Členské štáty mali do decembra 2015 vypracovať prvé hodnotenie iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí. Môže Komisia informovať Parlament o hlavných zisteniach uvedených v týchto hodnoteniach vrátane informácií o správnom uplatňovaní systémov záruky pre mladých ľudí, kvalite ponúk a udržateľnosti dosiahnutých výsledkov, aby tak včas poskytla potrebné podklady na diskusiu o revízii viacročného finančného rámca, ktorá sa má začať v krátkom čase?

2. Domnieva sa Komisia, že využívanie systémov záruky pre mladých ľudí a čerpanie financovania z iniciatívy YEI teraz prebieha podľa plánu? Urýchlilo (zvýšené) predbežné financovanie čerpanie finančných prostriedkov? Aké opatrenia by sa mohli prijať na ďalšie zjednodušenie a zosúladenie prístupu k financovaniu prostredníctvom YEI a/alebo ESF?

3. Domnieva sa Komisia, že sú potrebné ďalšie investície do záruky pre mladých ľudí vrátane predĺženia iniciatívy YEI?