Κοινοβουλευτική ερώτηση - O-000099/2016Κοινοβουλευτική ερώτηση
O-000099/2016

  Επόμενα βήματα για την επίτευξη των παγκόσμιων στόχων και των δεσμεύσεων της ΕΕ για τη διατροφή και την επισιτιστική ασφάλεια στον πλανήτη

  Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000099/2016
  προς την Επιτροπή
  Άρθρο 128 του Κανονισμού
  Linda McAvan, εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης

  Διαδικασία : 2016/2705(RSP)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  O-000099/2016
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  O-000099/2016 (B8-0717/2016)
  Ψηφοφορία :
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  Ο Στόχος Βιώσιμης Ανάπτυξης αριθ. 2 και οι συνδεδεμένοι στόχοι έχουν ως αντικείμενο την εξάλειψη της πείνας και της κακής διατροφής μέχρι το 2030, ιδίως με αύξηση της παραγωγικότητας των μικρών εκμεταλλεύσεων και επίτευξη βιώσιμων και ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή γεωργικών και επισιτιστικών συστημάτων, που θα είναι σε θέση να εξασφαλίσουν τη διατροφή ενός παγκόσμιου πληθυσμού ο οποίος αναμένεται να ανέλθει στα 8,5 δισεκατομμύρια.

  Το 2012 η Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας ενέκρινε ένα σύνολο έξι στόχων για τη διατροφή σε παγκόσμιο επίπεδο για το 2025, συμπεριλαμβανομένου του στόχου επίτευξης μιας μείωσης κατά 40 % του αριθμού των καχεκτικών παιδιών ηλικίας κάτω των πέντε ετών. Αυτή τη στιγμή, 159 εκατομμύρια παιδιά είναι καχεκτικά (το ύψος τους είναι πολύ χαμηλό για την ηλικία τους) και 50 εκατομμύρια παιδιά πάσχουν από ατροφία (έχουν μικρό βάρος σε σχέση με το ύψος τους, γεγονός που συχνά σχετίζεται με σοβαρή κατάσταση ασιτίας). Η κακή διατροφή έχει ως αποτέλεσμα μειωμένες σωματικές και διανοητικές δυνατότητες και συντηρεί τον κύκλο της φτώχειας. Ωστόσο, το επίπεδο των επενδύσεων στη διατροφή εξακολουθεί να είναι ανεπαρκές. Το 2014, για τις παρεμβάσεις που είχαν στόχο τις άμεσες αιτίες υποσιτισμού διατέθηκε μόνο το 0,57 % της συνολικής Επίσημης Αναπτυξιακής Βοήθειας.

  Το σχέδιο δράσης της Επιτροπής για τη διατροφή περιλαμβάνει δέσμευση για τη μείωση του αριθμού των καχεκτικών παιδιών κατά 7 εκατομμύρια έως το 2025. Ωστόσο, από το σύνολο των 3,5 δισεκατομμυρίων EUR που διατίθενται, τα 3,1 δισεκατομμύρια προορίζονται για παρεμβάσεις ευαίσθητου χαρακτήρα και μόνο 400 εκατομμύρια EUR προορίζονται για ειδικές δράσεις στον τομέα της διατροφής. Στην έκθεση προόδου σχετικά με το σχέδιο δράσης για τη διατροφή αναγνωρίζεται ότι, εκτός από την καχεξία, υπάρχουν και άλλες μορφές κακής διατροφής που έχουν σημασία για τη δημόσια υγεία, όπως η ατροφία.

  Αρκετές περιπτωσιολογικές μελέτες που δημοσιεύθηκαν πρόσφατα, σχετικά με την επισιτιστική και διατροφική ασφάλεια, δείχνουν ότι η ανάπτυξη δικτύων κοινωνικής ασφάλειας είναι ζωτικής σημασίας στοιχείο για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των κοινοτήτων σε πίεση για την εξεύρεση τροφίμων.

  Με δεδομένο αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή Ανάπτυξης ζητεί από την Επιτροπή να απαντήσει στις ακόλουθες ερωτήσεις:

  1. Πώς σκοπεύει η Επιτροπή να αντιμετωπίσει άλλες μορφές υποσιτισμού, όπως π.χ. την ατροφία;

  2. Σχεδιάζει η Επιτροπή να αυξήσει τις επενδύσεις της σε ειδικές δράσεις στον τομέα της διατροφής, δεδομένου του τρέχοντος τεράστιου χρηματοδοτικού κενού;

  3. Σε ποιες ενέργειες προβαίνει η Επιτροπή για να εξασφαλίσει ότι στο εγγύς μέλλον θα πραγματοποιηθεί διεθνής εκδήλωση χορηγών για τη «Διατροφή για την ανάπτυξη»;

  4. Θα αναλάβει η Επιτροπή πρωτοβουλίες για τη στήριξη της ανάπτυξης δικτύων κοινωνικής ασφάλειας στις αναπτυσσόμενες χώρες;