Parlamentná otázka - O-000099/2016Parlamentná otázka
O-000099/2016

Ďalšie kroky zamerané na splnenie globálnych cieľov a záväzkov EÚ v oblasti výživy a potravinovej bezpečnosti vo svete

Otázka na ústne zodpovedanie O-000099/2016
Komisii
článok 128 rokovacieho poriadku
Linda McAvan, v mene Výboru pre rozvoj

Postup : 2016/2705(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
O-000099/2016
Predkladané texty :
O-000099/2016 (B8-0717/2016)
Hlasovanie :
Prijaté texty :

Cieľ udržateľného rozvoja č. 2 a s ním súvisiace ciele sú zamerané na odstránenie hladu a podvýživy do roku 2030, a to najmä zvýšením produktivity drobných poľnohospodárov a zabezpečením udržateľného poľnohospodárstva a potravinových systémov, ktoré budú odolné voči zmene klímy a dokážu poskytnúť výživu svetovej populácii v predpokladanom počte 8,5 miliardy ľudí.

V roku 2012 schválilo Svetové zdravotnícke zhromaždenie (WHA) súbor šiestich globálnych cieľov v oblasti výživy do roku 2025 vrátane 40 % zníženia počtu detí mladších ako päť rokov, ktoré trpia spomaleným rastom. Takýchto detí je v súčasnosti 159 miliónov (ich výška je vzhľadom na vek podpriemerná) a 50 miliónov detí trpí chradnutím (nízka váha vzhľadom na vek, často spojená s akútnym hladovaním). Podvýživa spôsobuje znížené fyzické a kognitívne schopnosti a je spúšťačom začarovaného kruhu chudoby. Napriek tomu zostáva úroveň investícií do výživy neprimeraná. V roku 2014 dosiahli intervencie zamerané na bezprostredné príčiny podvýživy len 0,57 % celosvetovej oficiálnej rozvojovej pomoci.

V akčnom pláne Komisie pre výživu sa stanovil záväzok znížiť výskyt spomaleného rastu u detí do roku 2025 o 7 miliónov. Z celkového záväzku 3,5 miliardy EUR je však 3,1 miliardy EUR určených na intervencie súvisiace s výživou a iba 400 miliónov na intervencie zamerané na bezprostredné príčiny podvýživy. V správe o pokroku dosiahnutom v akčnom pláne pre výživu sa uvádza, že okrem spomaleného rastu sú z hľadiska verejného zdravia významné aj iné formy podvýživy, ako napr. chradnutie.

Z niekoľkých nedávno zverejnených prípadových štúdií o potravinovej a výživovej bezpečnosti vyplýva, že rozvoj sociálnych záchranných sietí je kľúčovým prvkom pri posilňovaní odolnosti komunít voči nedostatku potravín.

Vzhľadom na tieto skutočnosti Výbor pre rozvoj žiada Komisiu o zodpovedanie týchto otázok:

1. Ako plánuje Komisia riešiť iné formy podvýživy, napr. chradnutie?

2. Plánuje Komisia zvýšiť svoje investície do intervencií zameraných na bezprostredné príčiny podvýživy, vzhľadom na súčasný veľký rozdiel vo financovaní?

3. Čo robí Komisia pre to, aby zabezpečila, že sa v blízkej budúcnosti uskutoční medzinárodné podujatie s cieľom prijať záväzky v súvislosti s programom Výživa v záujme rastu?

4. Predloží Komisia iniciatívy na podporu rozvoja sociálnych záchranných sietí v rozvojových krajinách?