Parlamentsfråga - O-000099/2016Parlamentsfråga
O-000099/2016

  Nästa steg mot uppfyllandet av globala mål och EU:s åtaganden om nutrition och en tryggad livsmedelsförsörjning i världen

  Fråga för muntligt besvarande O-000099/2016
  till kommissionen
  Artikel 128 i arbetsordningen
  Linda McAvan, för utskottet för utveckling

  Förfarande : 2016/2705(RSP)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  O-000099/2016
  Ingivna texter :
  O-000099/2016 (B8-0717/2016)
  Omröstningar :
  Antagna texter :

  Det andra målet för hållbar utveckling och andra närliggande mål syftar till att utrota hunger och undernäring till senast 2030, främst genom att öka produktiviteten bland småbrukarna och uppnå hållbara och klimattåliga jordbruk och livsmedelssystem som kan föda en förväntad befolkning på 8,5 miljarder människor.

  År 2012 godkände Världshälsoförsamlingen en uppsättning med sex universella nutritionsmål för 2025, inbegripet målet att uppnå en minskning med 40 procent av antalet barn under fem år med tillväxthämning. I nuläget finns det 159 miljoner barn med tillväxthämning (där barnen är för korta för sin ålder) och 50 miljoner barn som drabbats av utmärgling (låg vikt i förhållande till längd, i många fall till följd av akut svält). Undernäring ger upphov till försämrad fysisk och kognitiv förmåga och underblåser den onda cirkeln av fattigdom. Icke desto mindre är investeringsnivån när det gäller nutrition fortfarande otillräcklig. Under 2014 mottog insatser inriktade på de omedelbara orsakerna till undernäring bara 0,57 procent av världens offentliga utvecklingsbistånd.

  I kommissionens handlingsplan för nutrition gjordes åtagandet att minska antalet tillväxthämmade barn med sju miljoner till senast 2025. Av de utlovade 3,5 miljarderna euro är dock 3,1 miljarder euro avsatta för nutritionsrelaterade insatser medan bara 400 miljoner euro är avsatta för nutritionsspecifika insatser. I lägesrapporten om handlingsplanen för nutrition framhålls att utöver tillväxthämning även andra former av undernäring, t.ex. utmärgling, är av betydelse för folkhälsan.

  Ett antal fallstudier om livsmedelstrygghet och näringsförsörjning som publicerats under senare tid visar att utvecklingen av sociala skyddsnät är av avgörande betydelse när det gäller att stärka samhällenas motståndskraft mot brist på livsmedel.

  Mot denna bakgrund uppmanar utskottet för utveckling kommissionen att besvara följande frågor:

  1. Hur avser kommissionen att ta itu med andra former av undernäring, t.ex. utmärgling?

  2. Planerar kommissionen att öka sina investeringar i nutritionsspecifika insatser, med tanke på den nuvarande, mycket stora bristen på finansiering?

  3. Vad gör kommissionen för att säkerställa att ett internationellt givarevenemang under temat ”nutrition för tillväxt” arrangeras inom en snar framtid?

  4. Kommer kommissionen att ta fram initiativ till stöd för utvecklingen av sociala skyddsnät i utvecklingsländer?