Парламентарни въпроси
PDF 199kWORD 15k
28 юни 2016 г.
O-000100/2016

Въпрос с искане за устен отговор O-000100/2016

до Комисията

Член 128 от Правилника за дейността

Gilles Pargneaux, Robert Rochefort, Bart Staes, Frédérique Ries, Romana Tomc, Karin Kadenbach, Philippe Juvin, Valentinas Mazuronis, Miroslav Mikolášik, Françoise Grossetête, Lynn Boylan, Tanja Fajon, Michèle Rivasi, Louis-Joseph Manscour, Piernicola Pedicini, Marco Valli, Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Daniela Aiuto, Tiziana Beghin, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Dario Tamburrano, Marco Zanni, Marco Zullo, Rolandas Paksas, José Bové, Alojz Peterle, Linda McAvan, Benedek Jávor, Nicola Caputo, Marc Tarabella, Pervenche Berès, Dennis de Jong, Igor Šoltes


  Относно:              Споразумение за сътрудничество с "Филип Морис Интернешънъл" (PMI)

Споразумението с „Филип Морис Интернешънъл“ (PMI) изтича на 9 юли 2016 г.

На 9 март 2016 г. Парламентът прие резолюция, в която изиска от Комисията да не подновява, удължава или предоговоря споразумението след настоящата му дата на изтичане.

Изразихме мнението, че подновяването на споразумението с PMI ще изпрати вредното и контрапродуктивно послание до трети страни, че ЕС се ангажира с неподходящи взаимодействия с тютюневата промишленост, уронващи репутацията на ЕС като световен лидер в областта на контрола на тютюна.

На 20 май 2016 г. Директивата за тютюневите изделия, която предвижда правно изискване производителите на тютюневи изделия да разработят система за наблюдение и проследяване и да гарантират независимостта и прозрачността на тази система, влезе в сила във всички държави – членки на ЕС.

На 7 юни 2016 г. Парламентът даде своето одобрение за ратификацията на Протокола за премахване на незаконната търговия с тютюневи изделия (Протокол към Рамковата конвенция за контрол на тютюна (РККТ)) на Световната здравна организация (СЗО). На 17 юни 2016 г. държавите членки последваха този пример в Съвета и официално приеха две решения на Съвета, които позволяват депозирането на ратификационните инструменти на ЕС при седалището на Организацията на обединените нации в Ню Йорк.

Споразуменията за сътрудничество с тютюневата промишленост относно борбата с незаконната търговия са в противоречие с член 8, параграф 12 от Протокола към РККТ, в който се уточнява, че „задължения, възложени на страна, не могат да бъдат изпълнявани от тютюневата промишленост или да ѝ бъдат делегирани.“

Като има предвид това развитие, Комисията възнамерява ли да подновява, удължава или предоговоря споразумението с PMI след настоящата му дата на изтичане, 9 юли 2016 г.?

Внесен: 28.6.2016

Предаден: 30.6.2016

Краен срок за отговор: 7.7.2016

 

Език, на който е внесен въпросът: EN
Правна информация - Политика за поверителност