Parlamentní otázky
PDF 196kWORD 17k
28. června 2016
O-000100/2016
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000100/2016
Komisi
článek 128 jednacího řádu
Gilles Pargneaux, Robert Rochefort, Bart Staes, Frédérique Ries, Romana Tomc, Karin Kadenbach, Philippe Juvin, Valentinas Mazuronis, Miroslav Mikolášik, Françoise Grossetête, Lynn Boylan, Tanja Fajon, Michèle Rivasi, Louis-Joseph Manscour, Piernicola Pedicini, Marco Valli, Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Daniela Aiuto, Tiziana Beghin, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Dario Tamburrano, Marco Zanni, Marco Zullo, Rolandas Paksas, José Bové, Alojz Peterle, Linda McAvan, Benedek Jávor, Nicola Caputo, Marc Tarabella, Pervenche Berès, Dennis de Jong, Igor Šoltes

 Předmět: Dohoda se společností Philip Morris International (PMI) o spolupráci

Dne 9. července 2016 vyprší dohoda se společností Philip Morris International (PMI).

Parlament přijal dne 9. března 2016 usnesení, v němž žádá Komisi, aby tuto dohodu po uplynutí její platnosti neobnovovala, neprodlužovala ani znovu nevyjednávala.

Vyjádřili jsme přesvědčení, že obnovení dohody s PMI by vyslalo škodlivý a kontraproduktivní signál třetím zemím, že EU udržuje nevhodné vztahy s tabákovým průmyslem, čímž poškozuje obraz EU jakožto globálního lídra v otázkách kontroly užívání tabákových výrobků.

Dne 20. května 2016 vstoupila ve všech členských státech EU v platnost směrnice o tabákových výrobcích, která stanoví právní požadavek, aby tabákové společnosti zavedly systém zpětného dohledávání výrobků a zajistily jeho nezávislost a transparentnost.

Dne 7. června 2016 Parlament udělil souhlas s ratifikací protokolu Světové zdravotnické organizace (WHO) o odstranění nezákonného obchodu s tabákovými výrobky (protokol k úmluvě FCTC). Dne 17. června 2016 totéž učinily členské státy v Radě a formálně přijaly dvě rozhodnutí umožňující, aby byly listiny EU o ratifikaci uloženy v sídle Organizace spojených národů v New Yorku.

Dohody o spolupráci s tabákovým průmyslem o boji proti nezákonnému obchodu jsou v rozporu s čl. 8 odst. 12 protokolu k úmluvě FCTC, který stanoví, že „závazky přidělené smluvní straně nejsou plněny tabákovým průmyslem ani nejsou na tento průmysl přeneseny“.

Zamýšlí Komise vzhledem k těmto novým okolnostem obnovit, prodloužit nebo znovu vyjednat dohodu s PMI, která vyprší dne 9. července 2016?

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Právní upozornění - Ochrana soukromí