Parlamendi esitatud küsimused
PDF 96kWORD 17k
28. juuni 2016
O-000100/2016
Suuliselt vastatav küsimus O-000100/2016
komisjonile
Kodukorra artikkel 128
Gilles Pargneaux, Robert Rochefort, Bart Staes, Frédérique Ries, Romana Tomc, Karin Kadenbach, Philippe Juvin, Valentinas Mazuronis, Miroslav Mikolášik, Françoise Grossetête, Lynn Boylan, Tanja Fajon, Michèle Rivasi, Louis-Joseph Manscour, Piernicola Pedicini, Marco Valli, Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Daniela Aiuto, Tiziana Beghin, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Dario Tamburrano, Marco Zanni, Marco Zullo, Rolandas Paksas, José Bové, Alojz Peterle, Linda McAvan, Benedek Jávor, Nicola Caputo, Marc Tarabella, Pervenche Berès, Dennis de Jong, Igor Šoltes

 Teema: Koostööleping tubakatootjaga Philip Morris International (PMI)

PMI leping kaotab kehtivuse 9. juulil 2016.

9. märtsil 2016 võttis parlament vastu resolutsiooni, milles paluti komisjonil seda mitte uuendada, pikendada ega läbi vaadata.

Parlamendi meelest saadaks PMI lepingu uuendamine kolmandatele riikidele negatiivse ja vastaka sõnumi, et EL on tubakatööstusega sobimatult seotud, see aga kahjustaks ELi mainet tubaka tarbimise leviku ülemaailmse vähendamise eest võitlejana.

20. mail 2016 jõustus kõigis ELi liikmesriikides tubakatoodete direktiiv, millega on tubakatootjatele pandud õiguslik kohustus võtta kasutusele tuvastus- ja jälgimissüsteem ning tagada selle sõltumatus ja läbipaistvus.

7. juunil 2016 andis parlament nõusoleku Maailma Terviseorganisatsiooni raamkonventsiooni tubakatoodetega ebaseadusliku kauplemise tõkestamise protokolli ratifitseerimiseks. 17. juunil 2016 võtsid liikmesriigid nõukogus parlamendist eeskuju ning võtsid kaks otsust ametlikult vastu, nii et ratifitseerimiskirjad oli võimalik ÜRO peakorterile New Yorgis hoiule anda.

Ebaseadusliku tubakatoodetega kaubitsemise vastast võitlust käsitlevad koostöölepped tubakatootjatega on vastuolus kõnealuse protokolli artikli 8 lõikega 12, milles on sätestatud, et protokolliosalisele pandud kohustusi ei täida tubakatööstus või neid ei delegeerita tubakatööstusele.

Kas komisjon kavatseb eelnevat arvesse võttes 9. juulil 2016 kehtivust kaotavat PMI lepingut uuendada, pikendada või läbi vaadata?

Keel, milles küsimus esitati: EN
Õigusteave - Privaatsuspoliitika