Parlamentarna pitanja
PDF 193kWORD 17k
28. lipnja 2016.
O-000100/2016
Pitanje za usmeni odgovor O-000100/2016
upućeno Komisiji
članak 128
Gilles Pargneaux, Robert Rochefort, Bart Staes, Frédérique Ries, Romana Tomc, Karin Kadenbach, Philippe Juvin, Valentinas Mazuronis, Miroslav Mikolášik, Françoise Grossetête, Lynn Boylan, Tanja Fajon, Michèle Rivasi, Louis-Joseph Manscour, Piernicola Pedicini, Marco Valli, Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Daniela Aiuto, Tiziana Beghin, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Dario Tamburrano, Marco Zanni, Marco Zullo, Rolandas Paksas, José Bové, Alojz Peterle, Linda McAvan, Benedek Jávor, Nicola Caputo, Marc Tarabella, Pervenche Berès, Dennis de Jong, Igor Šoltes

 Predmet: Sporazum o suradnji s poduzećem Philip Morris International (PMI)

Sporazum s poduzećem Philip Morris International istječe 9. srpnja 2016.

Parlament je 9. ožujka 2016. usvojio rezoluciju kojom je od Komisije zatražio da ne obnavlja i ne produljuje taj sporazum niti da o njemu ponovno pregovara nakon datuma njegova isteka.

Izrazili smo uvjerenje da bi se obnavljanjem sporazuma s poduzećem PMI poslala štetna i kontraproduktivna poruka trećim zemljama da EU na neprimjeren način surađuje s duhanskom industrijom i time ruši svoj ugled kao svjetskog predvodnika u nadzoru nad duhanom.

Direktiva o duhanskim proizvodima, kojom je duhanskim tvrtkama predviđena zakonska obveza da uvedu sustav za praćenje i pronalazak i zajamče njegovu neovisnost i transparentnost, stupila je na snagu 20. svibnja 2016. u svim državama članicama EU-a.

Parlament je 7. lipnja 2016. dao suglasnost za ratifikaciju Protokola o uklanjanju nezakonite trgovine duhanskim proizvodima uz Okvirnu konvenciju Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom. Države članice pridružile su mu se 17. lipnja 2016. u Vijeću i službeno usvojile dvije odluke kojima se omogućilo polaganje isprava o ratifikaciji EU-a u sjedištu Ujedinjenih naroda u New Yorku.

Sporazumi o suradnji s duhanskom industrijom o borbi protiv nezakonite trgovine u suprotnosti su s člankom 8. stavkom 12. Protokola o uklanjanju nezakonite trgovine duhanskim proizvodima uz Okvirnu konvenciju Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom u kojemu se navodi da „obveze dodijeljene ugovornoj stranci ne smije izvršiti duhanska industrija niti se one njoj smiju proslijediti”.

S obzirom na takav razvoj događaja, namjerava li Komisija obnoviti ili produljiti sporazum s poduzećem PMI koji istječe 9. srpnja 2016. ili o njemu ponovno pregovarati?

Izvorni jezik pitanja: EN
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti