Parlementaire vragen
PDF 97kWORD 16k
28 juni 2016
O-000100/2016
Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000100/2016
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Gilles Pargneaux, Robert Rochefort, Bart Staes, Frédérique Ries, Romana Tomc, Karin Kadenbach, Philippe Juvin, Valentinas Mazuronis, Miroslav Mikolášik, Françoise Grossetête, Lynn Boylan, Tanja Fajon, Michèle Rivasi, Louis-Joseph Manscour, Piernicola Pedicini, Marco Valli, Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Daniela Aiuto, Tiziana Beghin, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Dario Tamburrano, Marco Zanni, Marco Zullo, Rolandas Paksas, José Bové, Alojz Peterle, Linda McAvan, Benedek Jávor, Nicola Caputo, Marc Tarabella, Pervenche Berès, Dennis de Jong, Igor Šoltes

 Betreft: Samenwerkingsovereenkomst met Philip Morris International (PMI)

De overeenkomst met Philip Morris International (PMI) loopt op 9 juli 2016 af.

Op 9 maart 2016 nam het Europees Parlement een resolutie aan waarin het de Commissie verzocht de overeenkomst niet te hernieuwen, verlengen of heronderhandelen na de huidige afloopdatum.

Het Parlement was van oordeel dat een verlenging van de PMI-overeenkomst een slecht en contraproductief signaal zou afgeven aan derde landen, namelijk dat de EU ongepaste interactie met de tabaksindustrie aangaat, hetgeen haar reputatie als wereldleider op het gebied van tabaksontmoediging zou schaden.

Op 20 mei 2016 trad de tabaksproductenrichtlijn die tabaksproducenten ertoe verplicht een volg- en traceersysteem in te voeren en zorg te dragen voor de onafhankelijkheid en transparantie ervan, in alle lidstaten van de EU in werking.

Op 7 juni 2016 hechtte het Parlement zijn goedkeuring aan de sluiting van het Protocol van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) betreffende de uitbanning van illegale handel in tabaksproducten (FCTC-Protocol). Op 17 juni 2016 volgden de lidstaten in de Raad dit voorbeeld en hechtten formeel hun goedkeuring aan de twee besluiten, zodat de ratificatie-instrumenten van de EU bij het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York konden worden neergelegd.

Samenwerkingsovereenkomsten met de tabaksindustrie ter bestrijding van illegale handel zijn in strijd met artikel 8, lid 12, van het FCTC-Protocol waarin het volgende wordt bepaald: "Verplichtingen die opgelegd zijn aan een partij kunnen niet uitgevoerd worden door of gedelegeerd worden aan de tabaksindustrie".

Is de Commissie in het licht van deze ontwikkelingen voornemens de op 9 juli 2016 aflopende PMI-overeenkomst te hernieuwen, verlengen of heronderhandelen?

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Juridische mededeling - Privacybeleid