Interpelacje
PDF 196kWORD 17k
28 czerwca 2016
O-000100/2016
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000100/2016
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Gilles Pargneaux, Robert Rochefort, Bart Staes, Frédérique Ries, Romana Tomc, Karin Kadenbach, Philippe Juvin, Valentinas Mazuronis, Miroslav Mikolášik, Françoise Grossetête, Lynn Boylan, Tanja Fajon, Michèle Rivasi, Louis-Joseph Manscour, Piernicola Pedicini, Marco Valli, Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Daniela Aiuto, Tiziana Beghin, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Dario Tamburrano, Marco Zanni, Marco Zullo, Rolandas Paksas, José Bové, Alojz Peterle, Linda McAvan, Benedek Jávor, Nicola Caputo, Marc Tarabella, Pervenche Berès, Dennis de Jong, Igor Šoltes

 Przedmiot: Umowa o współpracy z Philip Morris International (PMI)

Umowa z Philip Morris International (PMI) wygaśnie z dniem 9 lipca 2016 r.

W dniu 9 marca 2016 r. Parlament przyjął rezolucję, w której zwrócił się do Komisji o to, aby nie odnawiała, nie przedłużała ani nie negocjowała ponownie tej umowy na okres wykraczający poza obecną datę jego wygaśnięcia.

Uważamy, że odnowienie umowy PMI byłoby szkodliwym sygnałem dla państw trzecich i przyniosłoby skutki odwrotne do zamierzonych, ponieważ sugerowałoby, że UE wchodzi w nieodpowiednie wzajemne relacje z przemysłem tytoniowym, przez co naraża swoją reputację światowego lidera w ograniczaniu użycia tytoniu.

W dniu 20 maja 2016 r. we wszystkich państwach członkowskich UE weszła w życie dyrektywa w sprawie wyrobów tytoniowych, która wymaga od przedsiębiorstw branży tytoniowej, aby wprowadziły system identyfikacji i śledzenia oraz zapewniły jego niezależność i przejrzystość.

W dniu 7 czerwca 2016 r. Parlament wydał zgodę na ratyfikację Protokołu do konwencji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w sprawie wyeliminowania nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi (protokół FCTC). W dniu 17 czerwca 2016 r. państwa członkowskie w ślad za Radą przyjęły formalnie dwie decyzje umożliwiające złożenie w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku instrumentów UE służących ratyfikacji.

Umowa o współpracy z przemysłem branży tytoniowej w sprawie zwalczania przemytu jest sprzeczna z art. 8 ust. 12 protokołu FCTC, który stanowi, że „zobowiązania nałożone na Stronę nie mogą być przenoszone na przedstawicieli przemysłu tytoniowego ani przez nich wykonywane”.

Ze względu na powyższe, czy Komisja zamierza odnowić, przedłużyć lub ponownie negocjować umowę PMI, która wygaśnie z dniem 9 lipca 2016 r.?

Oryginalny język pytania: EN
Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności