Parlamentné otázky
PDF 196kWORD 16k
28. júna 2016
O-000100/2016
Otázka na ústne zodpovedanie O-000100/2016
Komisii
článok 128 rokovacieho poriadku
Gilles Pargneaux, Robert Rochefort, Bart Staes, Frédérique Ries, Romana Tomc, Karin Kadenbach, Philippe Juvin, Valentinas Mazuronis, Miroslav Mikolášik, Françoise Grossetête, Lynn Boylan, Tanja Fajon, Michèle Rivasi, Louis-Joseph Manscour, Piernicola Pedicini, Marco Valli, Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Daniela Aiuto, Tiziana Beghin, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Dario Tamburrano, Marco Zanni, Marco Zullo, Rolandas Paksas, José Bové, Alojz Peterle, Linda McAvan, Benedek Jávor, Nicola Caputo, Marc Tarabella, Pervenche Berès, Dennis de Jong, Igor Šoltes

 Vec: Dohoda o spolupráci s firmou Philip Morris International (PMI)

Platnosť dohody s firmou Philip Morris International (PMI) má skončiť 9. júla 2016.

Parlament prijal 9. marca 2016 uznesenie, v ktorom žiada Komisiu, aby dohodu obnovila, predĺžila jej platnosť alebo o nej znovu rokovala.

Vyjadrili sme presvedčenie, že obnovením dohody s PMI by sa vyslal škodlivý a kontraproduktívny signál tretím krajinám, že EÚ pestuje nevhodné vzťahy s tabakovým priemyslom, čím sa poškodzuje jej meno ako svetového lídra v oblasti kontroly tabakových výrobkov.

Smernica o tabakových výrobkoch, ktorá obsahuje právne požiadavky na to, aby tabakové spoločnosti zaviedli systém vyhľadávania a sledovania (track and trace) a zabezpečili jeho nezávislosť a transparentnosť, nadobudla účinnosť 20. mája 2016 vo všetkých členských štátoch EÚ.

Parlament vydal 7. júna 2016 svoj súhlas na ratifikáciu Protokolu na odstránenie nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami k Rámcovému dohovoru Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) o kontrole tabakových výrobkov (protokol k RDKT). Členské štáty urobili 17. júna 2016 v Rade to isté a formálne prijali dve rozhodnutia, na základe ktorých sa ratifikačné listiny EÚ majú uložiť v sídle Organizácie Spojených národov v New Yorku.

Dohody o spolupráci s tabakovým priemyslom o boji proti nezákonnému obchodovaniu sú v rozpore s článkom 8 ods. 12 protokolu RDKT, v ktorom sa uvádza, že tabakový priemysel nemôže plniť povinnosti uložené zmluvnej strane ani nemôže byť poverený ich plnením.

Vzhľadom na tento vývoj zamýšľa Komisia obnoviť dohodu s PMI, predĺžiť jej platnosť alebo znovu rokovať o zmluve, ktorej platnosť končí 9. júla 2016

Pôvodný jazyk otázky: EN
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia