Parlamentsfrågor
PDF 96kWORD 18k
28 juni 2016
O-000100/2016
Fråga för muntligt besvarande O-000100/2016
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Gilles Pargneaux, Robert Rochefort, Bart Staes, Frédérique Ries, Romana Tomc, Karin Kadenbach, Philippe Juvin, Valentinas Mazuronis, Miroslav Mikolášik, Françoise Grossetête, Lynn Boylan, Tanja Fajon, Michèle Rivasi, Louis-Joseph Manscour, Piernicola Pedicini, Marco Valli, Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Daniela Aiuto, Tiziana Beghin, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Dario Tamburrano, Marco Zanni, Marco Zullo, Rolandas Paksas, José Bové, Alojz Peterle, Linda McAvan, Benedek Jávor, Nicola Caputo, Marc Tarabella, Pervenche Berès, Dennis de Jong, Igor Šoltes

 Angående: Samarbetsavtal med Philip Morris International (PMI)

Samarbetsavtalet med Philip Morris International (PMI) löper ut den 9 juli 2016.

Den 9 mars 2016 antog parlamentet en resolution där kommissionen uppmanades att inte förnya, förlänga eller omförhandla avtalet utöver dess nuvarande förfallodag.

Vi uttryckte vår övertygelse att ett förnyat avtal med PMI skulle skicka skadliga och kontraproduktiva signaler till tredjeländer avseende olämpliga kopplingar mellan EU och tobaksindustrin och underblåsa unionens rykte som världsledande inom tobakskontroll.

Den 20 maj 2016 trädde direktivet om tobaksvaror i kraft i alla medlemsstater. Det omfattar ett rättsligt krav för tobaksbolagen att inrätta och driva ett system för identifiering och spårning, och se till att det blir oberoende och transparent.

Den 7 juni 2016 gav parlamentet sitt godkännande att ratificera Världshälsoorganisationens protokoll för att eliminera olaglig handel med tobaksvaror (FCTC-protokollet). Den 17 juni 2016 följde medlemsstaterna parlamentets exempel och godkände i rådet formellt de två beslut som möjliggör att EU:s ratifikationsinstrument deponeras på FN:s högkvarter i New York.

Samarbetsavtal med tobaksindustrin i syfte att bekämpa olaglig handel strider mot artikel 8.12 i FCTC-protokollet, där det fastställs att skyldigheter som ålagts en part inte får utföras av eller delegeras till tobaksindustrin.

Tänker kommissionen, med tanke på denna utveckling, förnya, förlänga eller omförhandla PMI-avtalet, som löper ut den 9 juli 2016?

Frågans originalspråk: EN
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy