Διαδικασία : 2016/2814(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000103/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000103/2016 (B8-0718/2016)

Συζήτηση :

PV 05/10/2016 - 19
CRE 05/10/2016 - 19

Ψηφοφορία :

PV 06/10/2016 - 5.6

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 196kWORD 16k
12 Ιουλίου 2016
O-000103/2016
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000103/2016
προς το Συμβούλιο
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Giovanni La Via, εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
Peter Liese, εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Jo Leinen, εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Julie Girling, εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Gerben-Jan Gerbrandy, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Estefanía Torres Martínez, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Bas Eickhout, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Marco Affronte, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

 Θέμα: 2016 Διάσκεψη του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή, του 2016, στο Μαρακές του Μαρόκου (COP22)
 Απάντηση στην Ολομέλεια 

Σε ποιες ενέργειες προβαίνει το Συμβούλιο για να διασφαλιστεί ότι η Διάσκεψη για το Κλίμα COP22 στο Μαρακές θα σημειώσει σημαντική πρόοδο σχετικά με:

– την πρόοδο σε βασικά στοιχεία της Συμφωνίας του Παρισιού, συμπεριλαμβανομένου ενός ενισχυμένου πλαισίου διαφάνειας, λεπτομερών στοιχείων για την παγκόσμια αποτίμηση, περαιτέρω καθοδήγησης σχετικά με τις ΕΚΔ, καθώς και ενός μηχανισμού για τη διευκόλυνση της εφαρμογής και την προώθηση της συμμόρφωσης·

– τη διαμόρφωση του διαλόγου διευκόλυνσης του 2018, που θα αποτελέσει κύρια ευκαιρία για τη γεφύρωση του επίμονου χάσματος μετριασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις σημερινές εθνικά καθορισμένες προθέσεις συνεισφοράς (INDC)· και

– την ενίσχυση της κινητοποίησης της χρηματοδότησης για το κλίμα, προκειμένου να επιτευχθεί ο κοινός στόχος των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ (USD) ετησίως έως το 2020;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου