Parlamendi esitatud küsimus - O-000103/2016Parlamendi esitatud küsimus
O-000103/2016

  Marokos Marrakechis toimuv 2016. aasta ÜRO kliimamuutuste konverents (COP 22)

  Suuliselt vastatav küsimus O-000103/2016
  nõukogule
  Kodukorra artikkel 128
  Giovanni La Via, Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni nimel
  Peter Liese, fraktsiooni PPE nimel
  Jo Leinen, fraktsiooni S&D nimel
  Julie Girling, fraktsiooni ECR nimel
  Gerben-Jan Gerbrandy, fraktsiooni ALDE nimel
  Estefanía Torres Martínez, fraktsiooni GUE/NGL nimel
  Bas Eickhout, fraktsiooni Verts/ALE nimel
  Marco Affronte, fraktsiooni EFDD nimel

  Menetlus : 2016/2814(RSP)
  Menetluse etapid istungitel
  Dokumendi valik :  
  O-000103/2016
  Esitatud tekstid :
  O-000103/2016 (B8-0718/2016)
  Hääletused :
  Vastuvõetud tekstid :

  Milliseid meetmeid kavatseb nõukogu võtta, et tagada Marrakechi kliimakonverentsil COP 22 märkimisväärsete edusammude tegemine selleks, et:

  – liikuda edasi Pariisi kokkuleppe põhielementide osas, mille hulka kuuluvad tõhustatud läbipaistvusraamistik, ülemaailmse ülevaate üksikasjad, täiendav juhendamine riiklikult kindlaks määratud panuste küsimuses ning mehhanism rakendamise hõlbustamiseks ja järgimise edendamiseks;

  – kujundada 2018. aasta hõlbustav dialoog, mis on tähtsaim võimalus kaotada püsiv lõhe leevendamispüüdluste ja vajaliku heitkoguste vähendamise taseme vahel, arvestades praeguseid riiklikult kindlaks määratud panuseid, ning

  – suurendada kliimamuutustega seotud rahastamist, et saavutada 2020. aastaks ühine eesmärk 100 miljardit USA dollarit aastas?