Pytanie poselskie - O-000103/2016Pytanie poselskie
O-000103/2016

Oenzetowska konferencja w sprawie zmiany klimatu 2016 w Marrakeszu (COP 22)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000103/2016
do Rady
art. 128 Regulaminu PE
Giovanni La Via, Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
Peter Liese, w imieniu grupy PPE
Jo Leinen, w imieniu grupy S&D
Julie Girling, w imieniu grupy ECR
Gerben-Jan Gerbrandy, w imieniu grupy ALDE
Estefanía Torres Martínez, w imieniu grupy GUE/NGL
Bas Eickhout, w imieniu grupy Verts/ALE
Marco Affronte, w imieniu grupy EFDD

Procedura : 2016/2814(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
O-000103/2016
Teksty złożone :
O-000103/2016 (B8-0718/2016)
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

Jakie działania podejmuje Rada, aby 22. konferencja w sprawie zmiany klimatu (COP 22), która odbędzie się w Marrakeszu, przyniosła konkretne postępy dotyczące:

– realizacji takich kluczowych elementów porozumienia paryskiego jak wzmocnione ramy przejrzystości, szczegóły dotyczące globalnej oceny, dalsze wytyczne dotyczące ustalonych na szczeblu krajowym wkładów (NDC) oraz mechanizm ułatwiający wdrażanie i wspierający zgodność z przepisami;

– nadania kształtu dialogowi pomocniczemu zaplanowanemu na 2018 r., który będzie doskonałą okazją do poradzenia sobie z wciąż niedostatecznym łagodzeniem zmiany klimatu, zważywszy na obecne zaplanowane, ustalone na szczeblu krajowym wkłady (INDC) oraz

– intensywniejszego uruchamiania środków finansowych na działania dotyczące zmiany klimatu, co pozwoli zrealizować wspólny cel mobilizacji 100 mld USD rocznie do 2020 r.?