Parlamendi esitatud küsimus - O-000104/2016Parlamendi esitatud küsimus
O-000104/2016

Marokos Marrakechis toimuv 2016. aasta ÜRO kliimamuutuste konverents (COP 22)

Suuliselt vastatav küsimus O-000104/2016
komisjonile
Kodukorra artikkel 128
Giovanni La Via, Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni nimel
Peter Liese, fraktsiooni PPE nimel
Jo Leinen, fraktsiooni S&D nimel
Julie Girling, fraktsiooni ECR nimel
Gerben-Jan Gerbrandy, fraktsiooni ALDE nimel
Estefanía Torres Martínez, fraktsiooni GUE/NGL nimel
Bas Eickhout, fraktsiooni Verts/ALE nimel
Marco Affronte, fraktsiooni EFDD nimel

Menetlus : 2016/2814(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
O-000104/2016
Esitatud tekstid :
O-000104/2016 (B8-0719/2016)
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

Milliseid meetmeid kavatseb komisjon võtta, et tagada Marrakechi kliimakonverentsil COP 22 märkimisväärsete edusammude tegemine selleks, et:

– liikuda edasi Pariisi kokkuleppe põhielementide osas, mille hulka kuuluvad tõhustatud läbipaistvusraamistik, ülemaailmse ülevaate üksikasjad, täiendav juhendamine riiklikult kindlaks määratud panuste küsimuses ning mehhanism rakendamise hõlbustamiseks ja järgimise edendamiseks;

– kujundada 2018. aasta hõlbustav dialoog, mis on tähtsaim võimalus kaotada püsiv lõhe leevendamispüüdluste ja vajaliku heitkoguste vähendamise taseme vahel, arvestades praeguseid riiklikult kindlaks määratud panuseid, ning

– suurendada kliimamuutustega seotud rahastamist, et saavutada 2020. aastaks ühine eesmärk 100 miljardit USA dollarit aastas?